50. Nữ phái nghe Thầy khai Tịch Ðạo
ID025529 - Chương : 50. Nữ phái nghe Thầy khai Tịch Ðạo 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

50. Nữ phái nghe Thầy khai Tịch Ðạo

50. THÁNH GIÁO NGÀY KHAI ÐẠO:
Khai Ðạo tại chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) Tây Ninh.
Ngày 18-11-1926 (âl 14-10-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ.

Nữ phái nghe Thầy khai Tịch Ðạo:

HƯƠNG tâm nhứt phiến cận Càn khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

Lâm thị: phong vi Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thanh.

Ca thị: phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thế.

Ðường thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình.

Còn cả chư ái nữ, Thầy sẽ lập đại hội cho đủ mấy vị rồi sẽ phong sắc một lần.

Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo lời dặn. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Bài thi Tịch Ðạo Nữ phái, viết ra chữ Hán sau đây:

Hương tâm nhứt phiến cận Càn Khôn, 香心一片近乾坤
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn. 慧德修真度引魂
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng, 一念觀音垂保命
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn. 千年等派守生存

GIẢI NGHĨA:

- Một tấm lòng thơm gần Trời Ðất,
- Cái đức sáng suốt do tu hành chơn thật độ dẫn được linh hồn.
- Một lần niệm danh hiệu Ðức Quan Âm Bồ Tát thì được Bồ Tát rủ lòng thương xót bảo vệ mạng sống,
- Ngàn năm Nữ phái gìn giữ sự sanh tồn của nhơn loại.

Vậy Tịch Ðạo của Chức sắc Nữ phái Cửu Trùng Đài trong đời Giáo Tông thứ nhứt là lấy chữ HƯƠNG làm Thánh danh; đời Giáo Tông thứ nhì sẽ lấy chữ TÂM.

Ðức Chí Tôn phong chức cho hai vị: Bà Lâm Thị Thanh (hay Lâm Ngọc Thanh) ở Vũng Liêm, và Bà Ca Thị Thế con của Ngài Bảo Ðạo Ca Minh Chương.

Lâm Thị Thanh: phong làm Nữ Giáo Sư, Thánh danh Hương Thanh.

Ca Thị Thế: phong làm Phó Giáo Sư, Thánh danh Hương Thế. Phó Giáo Sư là phẩm Giáo Hữu.

Ðường thị: Bà Ðãi thị Huệ (1874-1936), hiền thê của Ngài Lê Văn Trung.

Thọ mạng: Nhận lãnh mệnh lệnh của Ðức Chí Tôn.

Thiên sai: Trời sai khiến.

Phong sắc: Ra Sắc lịnh phong chức.