57. Đường đạo hạnh
ID025536 - Chương : 57. Đường đạo hạnh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

57. Đường đạo hạnh

57. Ngày 8-12-1926 (âl 4-11-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

Nghe Thầy:

Dặm dài bước lạ nẻo chưa quen,
Thánh chất dầu trau gẫm chẳng hèn.
Bóng trải diềm dà xuân đợi chúa,
Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.
Nhành dương nước rưới tan lòng tục,
Nguồn Thánh đạo dìu lại cõi Tiên.
Phước gặp Kỳ Ba Trời dẫn độ,
Mau chơn rán lướt tới rừng thiền.

Từ đây, Thầy là Ðứng chủ trung dìu dắt các con trong đường đạo hạnh, nhứt nhứt đều tưởng có Thầy bên các con, và đợi nơi Thầy mà thôi. Ðường tuy xa, bước đường tuy gay trở, nhưng các con lướt nổi sự hiểm nguy đặng đến cùng Thầy trong buổi chung cuộc.

Môn đệ nhiều đứa lòng vẫn nhẹ tợ lông, thấy sự chi khó thì đã muốn bần dùn thối bước.

Ðại Ðạo Tam Kỳ hoằng khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên thơ, Hội Tam giáo, mà vớt chúng sanh thoát vòng ly khổ, thiệt thiệt, hư hư, một mảy chi, cũng chẳng qua là máy Thiên cơ mà thôi.

Ðạo Trời mở ra cho một nước tất là ách nạn của nước ấy hầu mãn.

Phải giồi lòng trong sạch, lấy sự nhẫn nhịn làm gương soi mình hằng bữa, phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau dường như con một nhà, rồi cái thương yêu, sự giúp lẫn ấy sẽ dìu chung các con vào tận chốn Cực Lạc thiêng liêng, để tránh khỏi nơi khổ cùng tiều tụy.

Khá biết lấy. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Diềm dà: Rậm rạp.

Tiết nồng: Thời tiết nóng bức.

Lòng tục: Lòng trần, lòng ham mê vật chất nơi cõi trần.

Nguồn Thánh: Ý nói Ðạo Cao Ðài.

Rừng thiền: Thiền lâm, nơi tu hành.

Ðứng chủ trung: Ðấng ở giữa làm chủ điều khiển tất cả.

Ðường đạo hạnh: Con đường tu hành tập rèn đức hạnh.

Lòng nhẹ tợ lông: Nhẹ dạ, thiếu chính chắn, dễ tin.

Hoằng khai: Mở rộng. Hoằng là làm cho rộng lớn.

Thoát vòng ly khổ: Thoát ra khỏi các phiền não đau khổ của cõi trần.