59. Khải chiết mai chi hữu diệt trần
ID025538 - Chương : 59. Khải chiết mai chi hữu diệt trần 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

59. Khải chiết mai chi hữu diệt trần

59. Ngày 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

T . . . Hiền đồ nghe Thầy:

Ðức tánh tàng thơ vô vị bần,
Lộ hành an bộ Ðạo tùy thân.
Tâm trung cẩm đắc phù vô giá,
Khải chiết mai chi hữu diệt trần.

Con lấy làm hữu hạnh gặp đặng Thầy dìu bước trong nẻo Ðạo nhiệm mầu lúc non chiều bóng xế. Thầy đã có sai chư Thần mách bảo với con đã lâu, trí thiêng liêng đem đàng dắt bước con đặng độ dẫn sanh linh cho kịp thì giờ trong buổi chung cuộc của con. Vậy khá bền lòng son sắt đặng ngày về Thầy, một địa vị xứng đáng sẵn chờ con, khá lưu tâm nghe!

Ngày vui vẻ của sanh linh đã mòn, họa Thiên điều đã cận, Càn khôn Thế giới còn đeo đuổi, dụng thất đức vô nhân mà gieo thảm chất sầu trong nhân loại. Họa Âu tai Á sẽ lần lần thay phiên nhau, dụng luật Thiên đình mà diệt phạt người vô đạo. Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo.

Thầy lấy đức háo sanh mở Ðạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt.

Ai hữu phước đặng để chân vào, kẻ vô phần phải bị Tà yêu cám dỗ.

Than ôi! Chới với cả muôn triệu giữa dòng, mà thuyền Bát Nhã độ người không mấy kẻ. Ðức thừa ít có, mà tài vô dụng chẳng thiếu chi. Phong hóa khiến suy tồi, cang thường càng loạn phép. Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình, việc kỉnh thành Thánh giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy hành tàng của Tạo hóa. Nhơn luân giữ trọn, ấy là mối đạo nhân, lo Thánh đức trau lòng là phương thoát tục. Mấy ai xét nét thế tình, lắm kẻ khinh khi nguồn Thánh. Chư chúng sanh khá liệu mình.

Tr . . . Con nên đọc sơ lược Thánh Ngôn mấy lần chót cho chúng sanh và phải biểu ăn năn, hỏi mình trước khi cầu Thầy. Thăng.

CHÚ THÍCH:

T. . .: (?) .

Tr . . .: Thượng Trung Nhựt.

Bài thi tứ tuyệt được viết ra chữ Hán sau đây:

Ðức tánh tàng thơ vô vị bần, 德性藏書無謂貧
Lộ hành an bộ Ðạo tùy thân. 路行安步道隋身
Tâm trung cẩm đắc phù vô giá, 心中錦得扶無價
Khải chiết mai chi hữu diệt trần. 凱折梅枝有滅塵

GIẢI NGHĨA:

- Ðức tánh chứa sách không gọi là nghèo,
- Ðường đi an bước Ðạo theo thân.
- Trong tâm gấm vóc thì được giúp đỡ quí báu,
- Vui bẻ cành mai bỏ cõi trần.