64. Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện
ID025543 - Chương : 64. Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

64. Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện

64. Thứ sáu, 17-12-1926 (âl 13-11-Bính Dần)

THÁI BẠCH

M. . . D . . . est prié d"attendre la venue du Divin Maitre.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

DIEU TOUT-PUISSANT qui vient sous le nom de CAO ÐÀI pour enseigner la Vérité en Annam

D . . . debout et lis.

Je tiens à te dire que rien ne se créé et n"existe sur ce globe sans ma volonté.

De pauvres esprits prétendent qu"ils sont dans le secret de Dieu. Or, Je ne donne à nul humain ici-bas d"en faire la révélation.

Pour venir à Moi, il faut des prières. Je ne néglige pas à me manifester quand ces prières sont sincères.

Il suffit, pour vous convaincre ce que Je suis bien Jéhovah des Hébreux, le Dieu des Armées des Israélites, le Dieu inconnu des Juifs et le Vrai Père de Jésus Christ,de me prier ce prête-nom CAO ÐÀI pour que vos voeux soient exaucés.

Tu viens à Moi avec un sentiment sincère pour bien faire aux peuples soumis qui te sont confiés.

Je te prie alors de propager cette Doctrine à tous les protégés.

C"est la seule qui maintient l"humanité dans l"a-mour des créatures et vous apporte une paix durable.

Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:

THÁI BẠCH

M . . . D . . . , hãy chờ Ðức Chí Tôn đến.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

THƯỢNG ÐẾ TOÀN NĂNG giáng thế tá danh CAO ÐÀI truyền Chơn lý tại Việt Nam

D . . . hãy đứng dậy và đọc.

Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của Thầy thì trên quả địa cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.

Lại có lắm kẻ đáng thương hại tự phụ rằng, họ hiểu thấu cả lẽ mầu nhiệm của Ðấng Tạo hóa. Nhưng Thầy không bao giờ cho một kẻ nào dưới cõi trần nầy tiết lậu Thiên cơ cả.

Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao giờ không cảm ứng với những lời cầu nguyện chơn thành.

Như thế đủ chứng tỏ cho con tin rằng Thầy là Ðức Jéhovah của dân Hébreux, vị chủ tể của quân lực dân Israel, vị Thánh vô danh của dân Do Thái, vị Ðại Từ Phụ của Chúa Jésus Cứu Thế, con chỉ cần cầu nguyện Thầy với danh hiệu CAO ÐÀI thì sẽ có sự cảm ứng chấp thuận.

Con đến đây với tấm lòng thành thật để làm việc phải cho giống dân biết phục thiện hiện đang giao phó cho con.

Vậy Thầy nhờ con truyền bá Giáo lý nầy cho dân tộc đặt dưới quyền bảo hộ của con.

Chỉ có cách đó mới có thể kềm giữ nhơn loại trong tình yêu sanh chúng và đem lại cho con một cuộc đời hòa bình bền bỉ.

CHÚ THÍCH:

M . . . D . . .: Monsieur Dauplay.

D . . .: Dauplay.

Hébreux: Dân Hébreux là nòi giống của Abraham, là tổ tiên của người Do Thái ngày nay.

Israel: tên của nước Do Thái, gọi bằng tiếng Pháp.

Tiết lậu Thiên cơ: Nói ra cho người khác biết việc bí mật của máy Trời.

Bảo hộ: Người Pháp đến cai trị nước ta xuyên qua chánh quyền Việt Nam do Pháp dựng lên đặng làm bù nhìn cho Pháp.