66. Phẩm tước, Của cải , Danh vọng
ID025545 - Chương : 66. Phẩm tước, Của cải , Danh vọng 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

66. Phẩm tước, Của cải , Danh vọng

66. Chúa nhựt, 19-12-1926 (âl 15-11-Bính Dần)

THẦY

Các con,

Các con phần nhiều biết tiếng Lang sa.

Thầy dùng nói cho các con dễ hiểu đạo lý.

Qu"est-ce que la noblesse, la richesse, la gloire?

La noblesse est l"ensemble de titres plus ou moins énivrants décernés aux hommes par les hommes.

Quelle est la valeur de ces titres?

N"est-ce pas suivant la valeur de ceux qui donnent?

Donnés par un humain, ils ne sont que trop humains.

Ce qui vient d"un homme n"a rien de résistant.

C"est sujet à détérioration. Ils sont détruits dès qu"on enlève la vie de celui qui les détient.

Cherchez la noblesse céleste, c"est la seule éternelle.

La richesse est ensemble de toute préciosité qu"on amasse en ce monde.

Que comprend-elle?

L"or, l"argent, la pourpre, la soierie, etc . . .

L"or, l"argent ne sont que simples métaux.

La pourpre n"est que couleur.

La soierie n"est que matière animale.

Prenez-vous toutes ces choses en vraies richesses?

Elle ne sont qu"insignifiantes d"après leur provenance.

Cherchez, vous autres, la richesse en la Vertu de Dieu. C"est la seule que vous aurez éternellement ; nul ne pourra vous la dérober.

La gloire est souvent contre la vertu. Elle est éphémère. Elle provient souvent de la fourberie.

La gloire de Dieu est la seule qui résiste à toutes épreuves.

(Trung bạch: Mấy con phải làm sao mà tìm đặng la noblesse, la richesse et la gloire de Dieu?)

Thầy trả lời: TU.

Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:

THẦY

Các con,

Các con phần nhiều biết tiếng Lang sa.

Thầy dùng nói cho các con dễ hiểu đạo lý.

Phẩm tước là gì? Của cải, danh vọng là gì?

Phẩm tước là sự tổng hợp các chức tước đã bày ra để quyến rũ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức tước ấy do người đời tạo ra phong thưởng kẻ khác.

Giá trị của các chức tước ấy ra sao?

Giá trị những chức tước ấy tùy theo mà tạo nó ra.

Việc chi do người đều phàm cả.

Nó không bền, thường thường bị hư hỏng và tiêu tan ngay sau khi người đã được nó tặng bị cướp mất sự sống.

Các con hãy tìm tước phẩm nơi cõi thiêng liêng, tước phẩm ấy mới là vĩnh viễn.

Còn tài sản là tổng quát các vật quí giá của con người đã thu nhặt trên thế gian nầy.

Của cải ấy gồm những gì?

Vàng bạc chỉ là loại kim khí tầm thường.

Hồng là một chất màu.

Còn lụa là chất do loài vật cấu thành ra.

Các con xem của ấy là quí giá thật sự sao?

Xét từ nơi sản xuất các vật ấy đều không đáng kể.

Các con nên tìm sự giàu đức tính của Trời. Chỉ có cách đó mới gọi là vĩnh cửu. Của quí ấy không ai ăn cướp đặng cả.

Danh vọng thường hay chống lại với đức hạnh. Nó rất ngắn ngủi và thường thành tựu nhờ nơi sự gian trá.

Danh quyền nơi Trời là bền chắc nhứt và danh quyền ấy mới chịu đựng nổi bao sự thử thách.

(Trung bạch: Mấy con phải làm sao mà tìm đặng phẩm tước, của cải và danh vọng của Trời?)

Thầy trả lời: TU.