68. Tân Luật là luật tu của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
ID025547 - Chương : 68. Tân Luật là luật tu của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

68. Tân Luật là luật tu của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ

68. Ngày 24-12-1926 [NOEL] (âl 20-11-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Thầy mừng các con.

Các con ôi! Nếu nói rằng Thầy đã nhiều cực nhọc từ ngày Khai Ðạo đến chừ, Ðạo đặng phổ thông mau chóng dường nầy, thì đáng lẽ Thầy mừng cho các con lắm mới phải . . . Sao Thầy lại buồn?

Các con ôi! Các con đã chịu lắm khổ não nơi biển trần nầy. . . Từ mười ngàn năm rồi đã ở dưới quyền Tà quái áp chế.

Vì vậy mà Thầy phải phế hết Bạch Ngọc Kinh, Huỳnh Kim Khuyết, giáng trần độ rỗi các con, chớ chi Thầy đến mà làm cho giảm sự khổ não các con chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ nào còn lập TÂN LUẬT ràng buộc các con thêm nữa. . .

Vì cớ mà Thầy buồn . . .

Thầy tỏ thật, cái luật lệ Thầy khiến các con hiệp chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo đức, Tiên phong Phật sắc của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy.

Chẳng luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng. . .

Vậy các con ráng làm phận sự cho hoàn toàn, rồi có Thái Bạch giáng cơ sửa luật.

CHÚ THÍCH:

Biển trần: Ðây là Biển trần khổ. Ðức Phật nói: Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước bốn biển. Cho nên cõi trần là biển khổ, là cõi đọa. Con người sống trong cõi trần là đang ngụp lặn trong biển khổ ấy.

Áp chế: Dùng sức mạnh mà sai khiến kẻ khác.

Bạch Ngọc Kinh: Tòa nhà bằng ngọc trắng ở tại trung tâm CKVT, nơi thường ngự của Ðức Chí Tôn Thượng Ðế, nơi ấy có đủ ngôi vị của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Huỳnh Kim Khuyết: Cái cổng vào đền vua làm bằng vàng ròng. Trong Huỳnh Kim Khuyết là nơi họp triều đình của Ðức Chí Tôn. Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:

Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.

Nghĩa là:

Mù mù cửa Huỳnh Kim Khuyết,
Vòi vọi đền Bạch Ngọc Kinh.

Tân Luật: Luật tu mới, trái với Cựu Luật là Luật tu cũ.

Tân Luật là luật tu của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Cựu Luật là luật tu của thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ.

Tiên phong Phật sắc: Hình dáng như Tiên, vẻ đẹp như Phật. Ý nói phẩm cách cao thượng siêu phàm.