74. Hễ là người thì phải biết Ðạo
ID025553 - Chương : 74. Hễ là người thì phải biết Ðạo 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

74. Hễ là người thì phải biết Ðạo

74. Thánh Thất Cầu Kho
Ngày 8-1-1927 (âl 5-12-Bính Dần)

THẦY

Các con,

Thầy vui thấy nhơn sanh biết hối ngộ, chẳng quản dặm dài, đến hội hiệp nhau mà để bước vào đường đạo đức.

Các con phải biết, hễ là người thì phải biết Ðạo, không biết Ðạo không phải là người.

Cái Chánh cái Tà rồi đây sẽ phân biệt nhau. Nếu các con còn để một vài điểm mờ hồ trong dạ thì làm sao chóng đến nơi đến chốn đặng?

Các con phải đồng tâm hiệp lực, bỏ hết các điều tệ theo thường tình, thì mới dễ thành Ðạo.

Vậy Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao nhiêu, khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt sè theo thói nữ nhi, vậy cũng uổng cái điểm linh quang của Thầy ban cho các con lắm. Các con hiểu à!

CHÚ THÍCH:

Thánh Thất Cầu Kho:

Hối ngộ: Tỉnh ra mà biết rõ điều lầm lỗi của mình và muốn sửa lỗi.

Trí lực: Sự hiểu biết và sức lực.