75. Nương thuyền mới trọn thoát qua sông
ID025554 - Chương : 75. Nương thuyền mới trọn thoát qua sông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

75. Nương thuyền mới trọn thoát qua sông

75. Ngày 8-1-1927 (âl 5-12-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

C . . . nghe Thầy:

Màu thu cảnh ướm trở về đông,
Ðạo đức soi gương đã vẹn lòng.
Non xế nhành thung oanh nhặt thúc,
Rừng tà đảnh hạc khách trông mong.
Ðường trần dù muốn dừng chơn tục,
Nguồn suối tìm nơi rửa bụi hồng.
Thìn dạ bước dìu sanh chúng độ,
Nương thuyền mới trọn thoát qua sông.

Lòng đạo đức của con Thầy đã thấu rõ, nhưng gương khổ hạnh ráng giồi thêm, hầu dìu dắt sanh linh vào nẻo Chánh giáo mà lánh khỏi đọa luân hồi.

Sanh nhằm thời buổi nhơn sanh dụng gương bất đức mà gieo họa cho bước trần, khiến cho sai sót nẻo luân thường. Bến khổ đường mê vẫn cứ tìm vào mà làm cho biển trần chẳng biết bao nhiêu chìm đắm. Ðạo đức chẳng rèn lòng mà tội tình càng chác lấy. Nếu chẳng có một Ðấng Từ Bi lấy đức háo sanh mở Ðạo Tam Kỳ đặng vớt những kẻ hữu căn thì toàn thế giới sẽ bị dần dần tiêu diệt, ngôi cựu vị ở chốn non thẳm rừng xưa, cũng chẳng có một bực Tiên Thánh đọa trần nào đoạt lại được.

Họa Âu tai Á sẽ vì Thiên điều mà phạt kẻ bạo tàn tội lỗi. Càn khôn tiều tụy mà bước tục hỡi chần chờ. Nếu chẳng sớm xét mình, để buổi ác xế trăng tà, nước dời cạn bực, thuyền Bát Nhã đã lướt qua, nhành dương liễu hết rơi giọt từ bi thì ăn năn rất muộn.

Khá biết lấy, chư chúng sanh hãy nghe. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Ướm: Sắp sửa.

Oanh nhặt thúc: Chim oanh kêu như thúc giục, ý nói thời gian qua mau, đời người không mấy chốc.

Hai câu 3-4: Thời gian qua mau, đừng chờ đến lúc già mới lo tu hành.

Bụi hồng: Hồng trần, chỉ sự ô trược của cõi trần.

Thìn dạ: Giữ lòng bền chặt.

Bến khổ đường mê: Sông mê biển khổ, chỉ cõi trần.

Bước tục hỡi chần chờ: Bước chân của người trần hãy còn chần chờ, chưa chịu bước vào nẻo đạo.

Ác xế trăng tà: Mặt trời xế bóng, mặt trăng sắp lặn, chỉ tuổi già sắp chết.

Nước dời cạn bực: Nước ròng xuống gần cạn, thuyền không đi được.

Giọt từ bi: Giọt nước Cam lồ được rải bằng cành cây dương liễu để cứu tử huờn sanh hay rửa sạch các oan khiên nghiệp chướng.