77. Ðức Lý dạy cách dâng Tân Luật
ID025556 - Chương : 77. Ðức Lý dạy cách dâng Tân Luật 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

77. Ðức Lý dạy cách dâng Tân Luật

77. Thánh Thất Tây Ninh (Từ Lâm Tự Gò Kén)
Ngày 16-1-1927 (âl 13-12-Bính Dần)

THÁI BẠCH

Lão khen chư đạo hữu.

Ðại hỉ . . . Ðại hỉ . . .

Thượng Tương Thanh, coi Lão hành sự mà bắt chước.

Mời Chưởng Pháp phái Nho.

Thơ, chư hiền hữu bình thân.

Ðứng dậy, phân hai hàng.

Chưởng Pháp, Ðầu Sư tọa vị.

Phối Sư tam phái tới trước. Thái Thơ Thanh phải ôm Bộ Luật chú giải các luật, Tân Luật của các hiền hữu, đến dưng cho 3 vị Ðầu Sư.

Ba vị Ðầu Sư đồng đứng dậy, bái và tiếp luật một lượt, thế nào 6 bàn tay đều có trong mấy Bộ Luật, ngay giữa, dạy cả 3 tiếp dưng lên.

Chưởng Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội dưng lên Ðại điện, day vô, đưa lên chí trán.

Nghe dạy: Lão giao luật nầy cho Nhị vị Chưởng Pháp xem xét lại nữa, trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ Pháp cầu Lão sửa Luật.

Phải làm một phòng thanh tịnh mà giả làm Hiệp Thiên Ðài. Thập nhị Thời Quân phải có mặt, Thượng Sanh, Thượng Phẩm phải có mặt.

Phải tái cầu nghe dạy:

Nhị vị Chưởng Pháp đem Luật để ngay tượng Lão một đêm nay.

Dương phải đội mão Hiệp Chưởng như Luật, đắp khậu như Luật.

Nương phải sắm Thiên phục như Thơ vậy nghe.

Ðem Luật để lên rồi xuống tọa vị, lên điện để xuống. Chư Thiên phong đồng lạy Thầy.

TÁI CẦU:

THÁI BẠCH

Thiên điều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu sót lắm. Cười . . .

Nhưng điều ấy, chư hiền hữu biết đâu mà lập cho đặng.

Hại thay! Nếu chẳng có cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật. Nếu chẳng thành Luật. Thế nào thành Ðạo? Cười . . .

Lão tâu cùng Ðại Từ Ðại Bi, xin thêm vào Luật những điều bí mật yếu trọng ấy. Vậy chư hiền hữu cũng phải cầu khẩn với Lão, nội hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện, dặn các Thánh Thất, các đạo hữu phải để lòng thành khẩn, hiệp sức làm một với Lão mà nài xin Thánh luật, nghe à!

Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chư hiền hữu trọng. Vậy thì chư hiền hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn người đời.

Từ đây, Lão hằng gìn giữ chư hiền hữu hơn nữa. Nếu Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh là có ý muốn giá trị của chư hiền hữu thêm cao trọng nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe!

CHÚ THÍCH:

Thượng Tương Thanh: Ngài Chánh Phối Sư Nguyễn Ngọc Tương.

Chưởng Pháp Phái Nho: Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ.

Chưởng Pháp Phái Thượng: Ngài Quyền Thượng Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang. (Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương đã đăng Tiên).

Phối Sư tam phái: Ba Chánh Phối Sư của ba phái: Thái, Thượng, Ngọc là: Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh.

Ba vị Ðầu Sư: Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt, Thái Nương Tinh (Dương văn Nương).

Dương: Giáo Sư Thái Dương Thanh.

Luật: Giáo Sư Thái Luật Thanh (Yết Ma Nguyễn Văn Luật).

Mão Hiệp Chưởng: Mão của Giáo Sư phái Thái.

Ðức Ðại Tiên Trưởng Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm, được Ðức Chí Tôn giao kiêm nhiệm chức Giáo Tông, dạy chư vị Chức sắc Ðại Thiên phong cách dâng Tân Luật. Chúng ta thấy cách dâng Tân Luật rất long trọng, vì Tân Luật làm xong thì trở thành Thiên điều tại thế.