79. Thần Hoàng Mỹ Lộc
ID025558 - Chương : 79. Thần Hoàng Mỹ Lộc 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

79. Thần Hoàng Mỹ Lộc

79. Ðàn tại Ðình Mỹ Lộc

Ngày 18-1-1927 (âl 15-12-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỉ chư môn đệ,

Hỉ các đẳng chúng sanh nam nữ.

Tịnh, tịnh.

Chúng sanh chưa rõ nền Ðạo quí trọng là dường nào. Ðạo cũng do nơi phàm mà phát ra và tiếp lấy cái thiêng liêng của Thầy mà hiệp đồng, mới sanh sanh hóa hóa, thấu đáo Càn khôn.

Người mà biết Ðạo, ấy kẻ hữu phần, còn người chưa thấu đáo nền Ðạo, ấy là kẻ vô duyên.

Hiểu há! Thầy cho phép cầu đạo, góp sớ.

Thầy từ bi toàn thâu chư chúng sanh, đặng Thầy cho phép Thần Hoàng Bổn Cảnh giáng cơ mà dạy dân trong phần trách nhiệm của nó. Thăng.

THẦN HOÀNG BỔN CẢNH

Chào chư Thiên phong,

Chào cả thảy các đạo hữu và các đẳng chúng sanh nam nữ trong thôn lân.

Thần ân tứ hải thủ châu danh,
Hoàng hữu ấn phong tải độ thành.
Mỹ thới dân khương bình thái trị,
Lộc cao hà nễ thọ thời sanh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mỹ có công thành khẩn vái,
Lọc lừa tại thế phước tùng lai.
Nhơn dân lê thứ đồng bình trị,
An nhủ an cư thấu Ðạo tài.

Từ thuở ta vâng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, ta một tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cư lạc nghiệp, thạnh vượng mùa màng, mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho chúng sanh nơi phần trách nhậm.

Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là quí trọng cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe:

Kỳ Hạ nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tận, mười phần còn đoái lại có một mà thôi.

Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến chăng.

Bởi thế nên Ngọc Ðế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập Hội Tam Kỳ Phổ Ðộ đặng có cứu vớt chúng sanh đương linh đinh nơi biển khổ.

Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống không theo thì chắc thế nào cũng chơi vơi nơi mé biển.

Còn phần viên chức sắc cúng tế, bảo lên quì trước đại điện cho ta tỏ lòng thi ân cho chúng nó.

Vui thay! Mừng thay! Cả nhơn dân đều biết Ðạo, duy còn một chút ít mà thôi. Từ đây ta hết dạ hết lòng mà lo lắng, săn sóc chăm nom hơn khi trước nữa. Ta tỏ cho chức sắc hiểu, tại sao mà ta lo hết bổn phận? Ấy là từ đây Ngọc Ðế truyền lịnh cho ta phải theo phò chư Cao đạo hữu, nên ta lo lắng bội phần hơn khi trước. Mỗi khi có việc chi tai biến hay là có những bịnh truyền nhiễm thì đến đây, ta sẽ dạy cho mà lánh những điều hại.

Còn việc tế lễ cúng, ta muốn dùng đồ chay hay là cây trái, chớ sát sanh.

Ta cũng tỏ cho chư chức sắc hiểu rằng: Tế tự là tại sao? Phàm có lòng tin mới cúng chớ. Cúng là lấy có lễ đó, gọi là kỉnh trọng, chớ Thần Thánh, nào ăn của ai. Bởi thế nên ai dùng vật thực mà cúng, tốt hơn nên dùng trái cây. Ai có lòng thì tế lễ chi chi ta cũng chẳng trách đặng, vì cựu lệ bày đến ngày nay. Nay ta muốn theo Thánh ý của Ngọc Ðế. Vậy chức sắc liệu làm sao? Trả lời thử. Cười . . .

Thôi ta chào chư Thiên phong và các đạo hữu, các đẳng chúng sanh nơi bổn thôn. Ta lui.

CHÚ THÍCH:

Ðình Mỹ Lộc: Ðình thờ Thần ở làng Mỹ Lộc, quận Cần Giuộc, quê của Ngài Bảo Ðạo Ca Minh Chương.

Tịnh, tịnh: Giữ cho trong sạch và yên lặng.

Thần Hoàng Bổn Cảnh: Vị Thần được bổ nhiệm đến trấn nhậm cai quản một làng, hay một thành thị.

Bài thi bốn câu khoán thủ: Thần Hoàng Mỹ Lộc, viết ra chữ Hán như sau:

Thần ân tứ hải thủ châu danh, 神恩四海守朱名
Hoàng hữu ấn phong tải độ thành. 隍有印封載度成
Mỹ thới dân khương bình thái trị, 美泰民康平太治
Lộc cao hà nễ thọ thời sanh. 祿高何你受時生

GIẢI NGHĨA:

Cái ơn của Thần khắp nơi giữ cái tiếng tốt,
Thần nơi làng nầy có ấn phong, độ cho thành.
Ðẹp thịnh, dân an, thời thái bình thạnh trị,
Lộc cao, sao các người thọ lãnh lúc sanh thời?

Hạ nguơn hầu mãn: Nhơn loại hiện nay đang ở thời kỳ Hạ Nguơn Tam Chuyển, sắp bước qua Thượng Nguơn Tứ Chuyển lập đời Thánh đức. Tam Chuyển là Chuyển thứ ba. Mỗi Chuyển chia ba Nguơn: Thượng Nguơn, Trung Nguơn, Hạ Nguơn. Hạ Nguơn hầu mãn là thời kỳ Hạ Nguơn gần dứt.

Mười phần còn lại có một mà thôi: Ðúng với câu tiên tri: 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thái bình.

Viên Chức sắc cúng tế: Những vị có trách nhiệm trong việc cúng tế tại Ðình Thờ Thần, không phải là Chức sắc của Ðạo.

Cao đạo hữu: Những vị theo Ðạo Cao Ðài, môn đệ của Ðức Chí Tôn.

Cựu lệ: Lệ xưa nơi làng xã.