81. Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên
ID025560 - Chương : 81. Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

81. Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên

81. Ðàn tại An Hóa, 22-1-1927 (âl 19-12-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỉ chư môn đệ, hỉ các đẳng chúng sanh.

Xứ nầy mới tiếp Thầy lần đầu nên có nhiều đứa còn để lòng nghi hoặc.

Các con cùng Thầy, vì lòng bác ái, chẳng nài khó nhọc đến truyền Chánh đạo, mặc tình những đứa vô lương, các con cứ một đường đi tới, sự phải quấy sau nầy chúng nó sẽ rõ.

Vậy Thầy sẽ vui lòng cùng các con toàn thâu Nam, Nữ.

Tương, con phải nói những điều cần yếu cho chúng nó nghe.

Thầy cho một bài thi chung:

Thế đại Càn khôn cộng nhứt Thiên,
Nhơn như sa mạc tại thâm uyên.
Hạnh phùng bình thủy thân an tại,
Nhược ngộ phong ba phận đảo huyền.
Kỷ tải phàm trần cam nghiệt chướng,
Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên.
Thùy tri Nam địa sanh phong nhựt,
Ðại Ðạo hoằng khai thế cuộc tuyên.

Cho Nữ phái vô Thầy dạy.

Chư ái nữ, Thầy vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, chẳng phân cao thấp, sang hèn. Thầy chỉ khuyên một điều là đạo hạnh các con phải giữ hằng ngày cho nhằm phương pháp Nhơn đạo, tức là Tứ Ðức đó vậy. Các con hiểu à!

Nền nhơn luân của con nhà Nam Việt chẳng lầm, mà tại các con hay nhiễm thường tình mà hư hoại, nên chi Thầy phải nhắc lại cho các con đừng lầm nữa, nghe các con!

Nam phái vào.

Các con nghe cho rõ, thường ngày các con trông thấy những điều trái tai gai mắt, các con có biết vì tại sao chăng?

Như kẻ làm quan ỷ quyền hiếp bức dân lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm rối luân thường, các con có biết vì tại sao chăng? . . . Tại vô đạo.

Thầy ban ơn cho các con. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Tương: Ngài Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh.

Bài thi đường luật của Ðức Chí Tôn viết ra chữ Hán:

Thế đại Càn khôn cộng nhứt Thiên, 世代乾坤共一天
Nhơn như sa mạc tại thâm uyên. 人如沙漠在深淵
Hạnh phùng bình thủy thân an tại, 幸逢平水身安在
Nhược ngộ phong ba phận đảo huyền. 若遇風波分倒懸
Kỷ tải phàm trần cam nghiệt chướng, 幾載凡塵甘孽障
Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên. 一時道行脫冤愆
Thùy tri Nam địa sanh phong nhựt, 誰知南地生豐日
Ðại Ðạo hoằng khai thế cuộc tuyên. 大道弘開世局宣

GIẢI NGHĨA:

- Ðời đời Càn khôn Thế giới đều cùng chung một Trời.
- Con người như hạt cát trong sa mạc tại chỗ sâu thẳm.
- May mắn gặp nước yên thì thân được an nhàn tự tại.
- Nếu như gặp phong ba thì thân phận bị đảo ngược.
- Bao năm ở cõi trần đành chịu nhiều nghiệt chướng,
- Một thời tu hành thì thoát khỏi các oan khiên.
- Ai biết đất Nam sanh ra thời kỳ thịnh vượng,
- Ðại Ðạo hoằng khai, tuyên bố ra cho người đời biết.

Tam Kỳ Phổ Ðộ chẳng phân cao thấp, sang hèn: Trước Ðức Chí Tôn, mọi người đều bình đẳng. Ðức Chí Tôn không phân biệt người có địa vị cao hay thấp, người giàu sang hay nghèo hèn, tất cả đều là con cái yêu mến của Ðức Chí Tôn, mà không chừng Ðức Chí Tôn lại còn thương yêu các đứa con nghèo nàn, dốt nát, thua thiệt, hơn là những đứa con giàu có, khôn ngoan. Chúng ta nghĩ ông cha phàm thế nào thì Ðức Chí Tôn cũng thế đó, nhưng siêu đẳng hơn gấp bội.

Nhơn đạo: Ðạo làm người. Không có tôn giáo nào dạy Nhơn đạo đầy đủ và kỹ bằng Nho giáo. Nói một cách tổng quát, Nhơn đạo của người đàn ông là: Tam Cang và Ngũ Thường; Nhơn đạo của người đàn bà là Tứ Ðức và Tam Tùng.

Tứ Ðức: Bốn đức tánh căn bản của người phụ nữ để làm tăng giá trị của phụ nữ, thời nào cũng vậy, xưa cũng như nay. Tứ Ðức gồm: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.