89. Chấn hưng mối Ðạo là kế bảo tồn quốc túy
ID025568 - Chương : 89. Chấn hưng mối Ðạo là kế bảo tồn quốc túy 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

89. Chấn hưng mối Ðạo là kế bảo tồn quốc túy

89.Thánh Thất Cầu Kho, 1-2-1927 (âl 29-12-B.Dần)
[Cuối năm Bính Dần, đêm nay Giao thừa, mai là mùng 1 Tết Ð.Mão]

THẦY

Các con,

Thầy lấy làm không bằng lòng cho mấy đứa vắng mặt hôm nay.

Ngày giờ thôi thúc mà các con còn dụ dự giữa chừng. Nền Ðạo cao thâm là mấy, chí phàm không thấu lý sâu, nếu các con chẳng ra khỏi vòng trần tục thì các con chẳng là luống công theo Thầy kể đã đầy năm.

Kiếp trần ai lắm nỗi vày vò, các con ở nhằm thời đại nầy, đặng lắm cuộc tân toan, nên mới để ý vào đường đạo đức. Nếu chẳng vậy thì các con cũng đã như ai, đem thân vùi dập trong chốn lợi quyền, tranh tranh cạnh cạnh, biết ngày nào rồi?

Ấy vậy, các con phải lưu tâm mà chấn hưng mối Ðạo, ấy là kế bảo tồn quốc túy, lại là phương thoát tục.

Cơ Trời, Thầy không lẽ tỏ ra đây, song các con nên biết xét mình là đứng vào địa vị tối cao hơn muôn vật, nên các con phải có trí độ phi phàm, thì mới có đủ tư cách làm người.

Các con nên biết, Thầy sanh ra mỗi chủng tộc đều có đặc biệt một phần linh diệu riêng, mà cũng vì nhơn loại không chịu khó tìm tòi cho ra lẽ thiên nhiên, cứ thấy những điều cận lợi mà quên hẳn lương tâm, chẳng hay thương mà hay chém giết lẫn nhau, sanh phương tiện thông đồng không muốn, lại tìm kế sát hại nhau.

Nếu các con vì Ðạo Thầy là Ðạo gìn công lý mà biết mấy sự đó tránh đi, và rủ nhau hiệp làm mối Ðại đồng, thì chẳng những thuận lòng Trời mà nhân loại đặng gội nhuần ân huệ. Các con hiểu à!

CHÚ THÍCH:

Thánh Thất Cầu Kho: Ông Ðoàn Văn Bản làm Ðốc học (Hiệu trưởng) trường Tiểu Học Cầu Kho (nay là trường Tiểu học Trần Hưng Ðạo). Tư gia của Ông khá rộng, ở cạnh trường, số nhà 42 Général Leman (nay là đường Cao Bá Nhạ), được Ðạo mượn dùng làm Thánh Thất thờ Ðức Chí Tôn, lập đàn cầu cơ, thâu nhận môn đệ. Phò loan tại đây là hai Ngài: Nguyễn Trung Hậu và Trương Hữu Ðức.

Quốc túy: Cái tinh hoa đặc sắc của một nước.

Chấn hưng mối Ðạo là kế bảo tồn quốc túy, lại là phương thoát tục: Ðất nước Việt Nam, dân tộc VN, được Ðức Chí Tôn lựa chọn để mở Ðạo, ngoài những mục tiêu cao cả của Ðạo Cao Ðài, dân tộc VN nhờ mối Ðạo nầy mà sẽ đạt được 3 điều sau đây:

- Bảo tồn được quốc túy.
- Làm chủ tinh thần của nhơn loại.
- Nhiều người VN sẽ đắc đạo thành Tiên, Phật.