95. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn
ID025574 - Chương : 95. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

95. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn

95. Ngày 13-2-1927 (âl 12-1-Ðinh Mão)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

Các con.

Cả chư môn đệ khá tuân mạng.

Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.

Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà lập ra Phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa.

Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông đến thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế giới, Lục thập bát Ðịa cầu, Thập Ðiện Diêm Cung, mà cầu siêu cho cả nhơn loại.

Thầy đã nói sở dụng thiêng liêng, Thầy cũng nên nói sở dụng phàm trần của nó nữa.

Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp chưởng quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm.

Thầy lại chọn Thập nhị Thời Quân chia làm ba:

1. Phần của Hộ Pháp chưởng quản về PHÁP thì:

- Hậu là Bảo Pháp, (1)
- Ðức là Hiến Pháp,
- Nghĩa là Khai Pháp,
- Tràng là Tiếp Pháp,

Lo bảo hộ Luật đời và Luật Ðạo, chẳng ai qua Luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết.

2. Thượng Phẩm thì quyền về phần ÐẠO, dưới quyền:

- Chương là Bảo Ðạo,
- Tươi là Hiến Ðạo,
- Ðãi là Khai Ðạo,
- Trọng là Tiếp Ðạo, (2)

Lo về phần Ðạo nơi Tịnh Thất, mấy Thánh Thất, đều xem sóc chư môn đệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm Luật đến khổ khắc cho đặng.

3. Thượng Sanh thì lo về phần ÐỜI:

- Bảo Thế thì Phước,
- Hiến Thế: Mạnh,
- Khai Thế: Thâu,
- Tiếp Thế: Vĩnh.

Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo.

Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền ắt trọng phạt. Thầy ban ơn cho các con.


(1) Bảo là giữ gìn; Hiến là dâng; Khai là mở, bày ra; Tiếp là rước.

(2) Ông Cao Ðức Trọng đắc phong Tiếp Ðạo sau hết.

CHÚ THÍCH:

Bài Thánh Ngôn nầy, Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài, ngày 12-1-Ðinh Mão, và phong chức chánh thức cho Thập nhị Thời Quân, mà trước đây, Ðức Chí Tôn chỉ tạm phong là: Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ.

Chức sắc cầm quyền Hiệp Thiên Ðài gồm:

* Chưởng quản Hiệp Thiên Đài và chưởng quyền chi Pháp: Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, phụ tá Hộ Pháp có Thượng Phẩm và Thượng Sanh.
* Ðức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư chưởng quyền chi Ðạo.
* Ðức Thượng Sanh Cao Hoài Sang chưởng quyền chi Thế.

Dưới Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh có Thập nhị Thời Quân, chia ra ba Chi: Pháp, Ðạo, Thế.

* Chi Pháp gồm bốn vị Thời Quân:

. Bảo Pháp: Nguyễn Trung Hậu.
. Hiến Pháp: Trương Hữu Ðức.
. Khai Pháp: Trần Duy Nghĩa.
. Tiếp Pháp: Trương Văn Tràng.

* Chi Ðạo gồm bốn vị Thời Quân:

. Bảo Ðạo: Ca Minh Chương.
. Hiến Ðạo: Phạm Văn Tươi,
. Khai Ðạo: Phạm Tấn Ðãi.
. Tiếp Ðạo: Cao Ðức Trọng.

* Chi Thế gồm bốn vị Thời Quân:

. Bảo Thế: Lê Thiện Phước.
. Hiến Thế: Nguyễn Văn Mạnh.
. Khai Thế: Thái Văn Thâu.
. Tiếp Thế: Lê Thế Vĩnh.

Theo ÐS.II. 11-12, để dự bị Thập nhị Thời Quân, Đức Chí Tôn lập 6 cặp Phò loan, phong là Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo sĩ, gồm:

. Trương Hữu Ðức - Nguyễn Trung Hậu: Phò loan tại đàn Cầu Kho (nhà của Ông Ðoàn Văn Bản).
. Trần Duy Nghĩa - Trương Văn Tràng: Phò loan tại đàn Lộc Giang (Phuớc Long Tự Chợ Ðệm, sư trụ trì:Yết Ma Giống)
. Phạm Văn Tươi - Ca Minh Chương: Phò loan tại đàn Tân Kim (nhà Hội Ðồng Nguyễn Văn Lai, xã Tân Kim, Cần Giuộc)
. Nguyễn Thiêng Kim - Phạm Tấn Ðãi: Phò loan tại đàn Long Thành Tự ở gần Chợ Rạch Kiến, Cần Ðước).
. Huỳnh Văn Mai - Võ Văn Nguyên: Phò loan tại đàn Thủ Ðức (nhà của Ông Ngô Văn Ðiều, gần Chợ Thủ Ðức).
. Nguyễn Văn Mạnh - Lê Thiện Phước.

Khi lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài, ba vị Phò loan: Nguyễn Thiêng Kim, Huỳnh Văn Mai, Võ Văn Nguyên không đến dự, nên ba vị nầy không được vào Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài. Ðức Chí Tôn phong cho ba vị khác là: Thái Văn Thâu, Lê Thế Vĩnh, Cao Ðức Trọng.

Ngài Cao Ðức Trọng được Ðức Chí Tôn phong sau cùng khi Ðức Chí Tôn bảo Ðức Phạm Hộ Pháp lên Nam Vang mở đạo. Tại Nam vang, Ðức Phạm Hộ Pháp phò loan cùng Ngài Cao Ðức Trọng, để Ðức Chí Tôn giáng thâu môn đệ.

Ngài Cao Ðức Trọng được Ðức Chí Tôn ân phong Tiếp Ðạo ngày 27-7-1927 (âl 29-6-Ðinh Mão).

Thông công: Liên lạc với các Ðấng thiêng liêng qua cơ bút của Hiệp Thiên Đài để tham khảo ý kiến hay nhận mệnh lệnh.

Lục thập bát Ðịa cầu: 68 Ðịa cầu, tính từ Ðịa cầu số 68 của nhơn loại đi lên, trong dãy Thất thập nhị Ðịa. Dưới Ðịa cầu số 68 còn 4 quả nữa, gọi là U Minh Ðịa.

Thập Ðiện Diêm Cung: 10 Cung Ðiện của 10 vua Diêm Vương (Thập Ðiện Diêm Vương).

Sở dụng: Cái công dụng quan trọng của nó.