113. Thương hại cho lũ vô tâm mà chẳng nên cưu hờn
ID025592 - Chương : 113. Thương hại cho lũ vô tâm mà chẳng nên cưu hờn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

113. Thương hại cho lũ vô tâm mà chẳng nên cưu hờn

113. Ngày 12-4-1927 (âl 11-3-Ðinh Mão)

THẦY

Các con,

Thầy cũng đã thấy rõ lòng của các con khắn khít về nền Ðạo là dường nào.

Trong các con, nhiều đứa muốn chư Thần, Thánh hành phạt những tánh bất lương của bọn vô đạo kia đặng làm cho đường đạo vững bền, nền Ðạo mau thành tựu. Nhưng Thiên cơ há vị phàm phu tục tánh mà để các con toại kỳ sở nguyện sao?

Các con khá thương hại cho lũ vô tâm ấy mà chẳng nên cưu hờn. Thầy vì lấy từ bi mà dìu dắt các con, nên tạm sửa chút máy huyền vi, là để cho các con lấy chí thành của Thầy un đúc bấy lâu mà đối đãi với kẻ nghịch cho đến ngày mãn công quả.

Ðường đạo vững bền, chớ nên bạo tính mà cũng chẳng nên giải đãi bần dùn, gắng công trì chí, liệu chừng với nhau mà vẹt cho sạch mấy lối chông gai để cho dễ bước đường sau tấn bộ.

Thiên thơ đã có đủ các máy hành tàng, nhưng Thầy vì thương các con mà phải sửa nét tân khổ ra đường lo liệu. Các con đặng tự do mà hành biến cho xong việc. Kẻ lo lắng bao nhiêu thì đường về chung hiệp cùng Thầy bước đặng bấy nhiêu. Kẻ vô tâm trở lòng phá nền Ðạo bao nhiêu thì hành phạt sẽ chất đầy bấy nhiêu.

Tòa Tam Giáo đã xin ngưng phổ độ nơi đây nhiều lần, song vì Thầy thấy lòng chí đức của các con mà chẳng nỡ. Lý Bạch và Quan Thánh cũng xin hành phạt lũ vô đạo, Thầy chẳng khứng là vì muốn để các con chịu dày thêm chút ít hạnh khổ đó. . . . .

Trong các con, mỗi đứa đều lưu tâm tưởng cho nền Ðạo sẽ đặng vững bền đồ sộ là biết vì Thầy đó.

Xưa các Thánh làm cho nên mối Ðạo biết bao là công trình ngày tháng!

Ðạo của Thầy gieo có mấy lâu, mà tình hình thế sự thể nào? Bao nhiêu cũng đủ cho các con vui lòng mà bước tới.

CHÚ THÍCH:

Hành phạt: Ðem ra trừng trị cho đáng tội.

Toại kỳ sở nguyện: Thoả cái ước nguyện ấy của mình.

Cưu hờn: Mang lấy sự hờn giận.

Chí thành: Lòng hết sức thành thật.

Trì chí: Giữ ý chí bền vững không đổi.

Tân khổ: Cay đắng, chỉ nỗi gian nan vất vả.

Hành biến: Làm việc một cách linh động, thay đổi phương pháp cho thích hợp để đạt được thành công.