128. Biết chánh tà thì nên vì Thầy, vì chúng sanh
ID025607 - Chương : 128. Biết chánh tà thì nên vì Thầy, vì chúng sanh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

128. Biết chánh tà thì nên vì Thầy, vì chúng sanh

128. Ngày 2-4-1928 (âl 12-2-Mậu Thìn)

THẦY

Các con,

Thầy cho L . . . vào hầu, phải giữ chừng theo lời hứa với Hiệp Thiên Ðài nghe các con.

Thầy đã cho chư Tiên lộ một hai điều cần yếu của Ðạo cho các con rõ trước. Thế thì việc bất bình đương ở trong Ðạo đã có định, mà các con cũng chẳng thể chi ngăn ngừa.

Các con phải hiểu rằng, mỗi đứa có trách nhậm lớn lao về Ðạo. Trước khi lãnh mạng Tam Giáo Tòa xuống chịu mình với chúng sanh lúc Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, đều có cam đoan hứa làm tròn phận sự.

Thầy là Ðấng Chí Tôn chủ trương khai sáng nền Ðạo, cũng buộc mình cam đoan mà lãnh các con. Thế thì mỗi đứa đều mang nặng nơi mình một phần trách cứ chẳng nhỏ. Nếu Ðạo chẳng thành thì phần phạt thiêng liêng vì cân tội phước mà định đoạt.

Quỉ Vương lại thừa dịp hành tàng bất chánh của nhiều đứa trong Ðạo mà giựt giành, chia xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh đức của mỗi đứa mà dắt lần ra khỏi đường Chánh giáo.

Thầy bảo lãnh các con, un đúc chí Thánh của các con, đã mãn kỳ, phải giao lại cho Tòa Tam Giáo được phép lấy mực công bình mà chuẩn phê các cử chỉ của mỗi đứa.

Than ôi! Xa Thầy chưa bao lâu mà vì lợi lộc ham muốn của thế tình, nhiều đứa phải chịu để xác cho Tà quái xung nhập. Thầy cũng thương hại mà khó thể cứu rỗi được.

Ðứa nào chánh thì được nghe lời của Thầy dạy dỗ, đứa nào tà phải bị lời quỉ mị dẫn đường. Các con nếu biết chánh tà thì nên vì Thầy, vì chúng sanh mà dìu dắt cho nhau, chớ phế hết mà trễ ngày giờ, chẳng thế chi trì lại với sự lầm lạc cám dỗ. Các con hiểu à!

C . . , T . . , S . . . , ba con đã lãnh mạng lịnh lớn lao vẹt đường tăm tối trong buổi ban sơ, Thầy lại khiến cả ba đứa phải liên hiệp nhau mới có thể xây đắp nền Ðạo cho đến cùng. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Quỉ vương lại tùy theo hạnh đức của mỗi đứa mà dắt lần ra khỏi đường Chánh giáo: Quỉ vương biết hạnh đức của từng người, ai thích danh thì nó dùng danh dẫn dắt, ai thích lợi thì dùng lợi dẫn dắt, vv. . . , nếu nghe theo thì tất nhiên ra khỏi Chánh giáo. Cần luôn luôn cảnh giác đề phòng.

Chuẩn phê: Phê chuẩn, chấp thuận và cho phép làm.

Xung nhập: Xông vào trong.

C . . , T . . , S . . .: Cư, Tắc, Sang, tức là Ðức Hộ Pháp, Ðức Thượng Phẩm và Ðức Thượng Sanh của Hiệp Thiên Đài.