129. Nếu Ðạo còn thì Thầy cũng theo gìn các con
ID025608 - Chương : 129. Nếu Ðạo còn thì Thầy cũng theo gìn các con 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

129. Nếu Ðạo còn thì Thầy cũng theo gìn các con

129. Ngày 15-4-1928 (âl 25-2-Mậu Thìn)

THẦY

Các con,

Cười . . . Ứ hự! Con đứa thì vầy, đứa thì khác. Thảm! Thảm! Thảm!

T . . . con ôi! Thầy biết bao phen săn sóc các con mà chịu đau thảm. Thầy chỉn có lòng mơ ước cho các con biết yêu thương trong Thánh đức của Thầy. Chẳng lẽ ngôi Tiên phẩm Phật là địa vị tối trọng của các chơn linh mà Thầy lại đành bất công, tự nhiên đem các con mà để trên đó. Thầy lại hằng gánh vác sự khó khăn, chỉ cậy các con là một lòng yêu thương sanh chúng, gắng công phổ độ.

Thầy đã gầy phương thế cho các con đủ quyền hành lập Ðạo, chờ các con nên thể thống. Chi chi từ thử cũng một tay Thầy. Thầy để rộng quyền cho các con thay mặt Thầy mà dìu dắt lấy nguyên nhơn, đã chịu nạn luân hồi nơi khổ cảnh. Thầy đã định thì dầu cho ai cũng chưa qua phép đặng.

Con coi cái vinh diệu có chi bằng chăng? Thầy đã giao cho mỗi đứa một quyền hành, thì Thầy cũng tưởng rằng các con biết trọng phẩm giá thiêng liêng mà bớt tánh phàm chút ít, nào dè nhiều đứa lại coi thế trọng hơn Thầy, coi Thầy dường như kẻ vô hình vô ảnh. Cái mạng lịnh tom góp các con Thầy lại một nhà đã xa như lời nói phỏng. Nhơn sanh phàn nàn thì Ðạo nào nên đặng đó con?

Sự Thầy đã dạy đều sái hết. Thầy tưởng chẳng còn nói, nếu ai là đạo đức, đọc đến cách lập pháp của Thầy mà chẳng mừng giùm cho nhơn loại.

Thầy buộc mình hứa cùng Ngọc Hư Cung rằng: Nếu Ðạo còn thì Thầy cũng theo gìn các con.

Các con coi lời Thầy trọng hệ là dường nào. Như biết coi Ðạo trọng thì cả tinh thần các con cũng nên tom góp vào mỗi điều đó mà trông cậy nơi Thầy lập pháp.

Hiệp Thiên Ðài còn chưa muốn nhìn thì Ðạo một ngày kia cũng sẽ bị chối.

Thầy tìm phương sửa cải cũng đáng đó chút. Nhưng cũng bởi chư Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho rõ cơ Ðạo của thế gian nầy, nên Thầy không giáng cơ mà phân giải lại nữa.

Các con đã chịu một trách nhậm nơi mình, nếu Thầy chẳng để cho các con học tập mà lập nên địa vị mình trước mặt chúng sanh cho xứng đáng thì Ðạo cũng chưa ra vẻ Ðạo.

Vì vậy mà Thầy chịu ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng, chẳng giờ phút nào Thầy xa các con hết. Nghe à!

Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
Cho roi cho vọt mới là thương.
Nhơn tình ví chẳng mưu thâu phục,
Thế giới mong chi phép độ lường.
Nhỏ dại Thầy nuôi mùi Ðạo hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền lương.
Vinh hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
Khổ cực các con chớ bỏ trường.

Thầy ban ân cho các con. T . . , chi chi cũng ẩn nhẫn đợi lịnh Thầy, nghe con! Thăng.

CHÚ THÍCH:

Nguyên nhơn: Những Chơn linh được sanh ra từ lúc Khai Thiên, đã có ngôi vị nơi cõi thiêng liêng, nay đầu kiếp xuống trần, gọi là Nguyên nhơn. Thuở mới có nhơn loại nơi cõi trần, Ðức Phật Mẫu cho 100 ức Nguyên nhân giáng trần để khai hóa nhơn loại, nhưng các Nguyên nhân nhiễm trược trần, không trở về được cõi thiêng liêng. Ðức Chí Tôn cho mở Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Ðộ chỉ độ được 8 ức Nguyên nhơn trở về cựu vị, còn lại 92 ức đang trầm luân nơi cõi trần.

Lập pháp: Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền là Hiến pháp tổ chức Ðạo Cao Ðài, có đủ tư cách và đủ sức cứu độ nhơn sanh.

Nếu ai là đạo đức, đọc đến cách Lập pháp của Thầy mà chẳng mừng giùm cho nhơn loại: Xem Pháp Chánh Truyền, chúng ta thấy cách tổ chức nền Ðạo Cao Ðài rất đặc biệt. Nó là tinh hoa của ba thể chế: Quân chủ, Quân chủ lập hiến và Dân chủ, tùng Thiên mệnh mà thực thi Bác Ái - Công Bình, cứu độ nhơn sanh.