137. Ðời vui tạm sống thừa, Ðạo thiêng liêng bất tận
ID025616 - Chương : 137. Ðời vui tạm sống thừa, Ðạo thiêng liêng bất tận 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

137. Ðời vui tạm sống thừa, Ðạo thiêng liêng bất tận

137. Chợ Lớn,
Ngày 28-7-1928 (âl 12-6-Mậu Thìn)

THẦY

Các con,

Các con xa Thánh giáo của Thầy đã lâu, tưởng lòng hằng ước mơ hoài vọng, mà Thầy lâu đến để lời tâm huyết chỉ giáo cho các con, Thầy cũng buồn lòng mà thấy bầy con lao nhao lố nhố lặn hụp chìm đắm giữa cõi hư sanh nầy.

Các con ôi! Thầy lấy đức háo sanh mà dìu dắt các con chẳng khác nào như kẻ làm cha nưng niu dạy dỗ một trẻ bé, trông nom cho nó mau trưởng thành, hầu lưu danh truyền nghiệp, cho có tên tuổi với đời.

Sự nên hư của tôn chỉ nền Ðạo có một phần ảnh hưởng rất lớn lao với quyền thế của Thầy, danh vọng của Thầy và luôn đến ngôi vị của Thầy nữa. Con nên thì Thầy vui, con buồn thì Thầy buồn, mà con đau đớn tất Thầy đau đớn.

Vậy trong đời nầy, sự buồn vui, vinh nhục, phước họa, cũng chẳng khác nào mấy ngọn sông, mấy hòn núi của Thầy lấy luật thiêng liêng mà tạo. Sông có thể thành ruộng, núi có thể diệt tiêu mà làm biển cả, cũng như sự buồn lắm lúc hóa ra vui, sự vinh thành nên nhục, cái phước đổi cái họa vậy.

Thầy thương phần nhiều các con dám xả diệt thế trần, trông mong noi chí của Thầy mà dìu dắt đoàn em dại. Nhưng than ôi! Bầy quỉ rất hung hăng, một con sâu làm rầu cả mùa màng, vì vậy mà con đường của các con bị linh chinh vì nơi hành động của một hai kẻ có trách nhậm xứng đáng. Cái họa lây vạ tràn kia, nhiều khi phải bôi xóa đến công trình xứng đáng của mỗi con và nhận chìm luôn đến con thuyền Bát Nhã. Có lẽ mỗi con cũng hiểu thấu.

Các con ôi! Thầy thương đến tâm thành chánh trực đạo đức khiêm cung, cũng như Thầy xóa kẻ xảo trá gian tà cầu danh chác lợi.

Ôi! Thầy cực nhọc bao phen, mà nay con đường ngó lại còn dài thăm thẳm. Thầy chỉ mong mỗi con tỉnh hồn thức trí, ngó lại bước đường sái trước kia mà lập tâm làm việc chánh đáng, theo lần Thầy, thì sự may mắn ấy không còn chi cho Thầy vui hơn nữa.

Tr . . . , con chớ phiền muộn lo buồn chi, địa vị mỗi con Thầy đã lập thành, cái tai nạn kia vừa qua thì có lẽ một ngày Thầy sẽ thấy các con thung dung mà hiến cho Thầy một sự trông cậy chắc chắn. Quyền thiêng liêng của Thầy nơi tay, nếu chẳng phải để dắt các con, chớ cho ai được?

Khá trông cậy chí cao thượng anh phong mà nhìn sự đau đớn, chính mình Thầy đây không tránh khỏi.

Ðời vui tạm sống thừa,
Ðạo thiêng liêng bất tận.

Nên cân nặng nhẹ trọng khinh mà chiều theo thời thế và tin tưởng trông cậy nơi Thầy, thì kiếp phù sanh của mỗi con và duyên tiền định của mỗi đứa đều nắm trong tay Thầy hết. Tr . . . , con hiểu há?

Tr . . . , con ráng khuyên can bạn con và ráng mà tuân lời Lý Bạch. Ấy là hai chuyện Thầy cậy con.

Thầy ban ơn cho các con. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Bài Thánh Ngôn nầy có trong ÐS. II. 261.

Tr. . . , con chớ phiền . . .: Trang, Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh (Lê Bá Trang).

Tr . . . , hiểu há?: Trang, Ngài Ngọc Trang Thanh.

Tr . . . , con rán khuyên: Trung, Ngài Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung).

Hư sanh: Cuộc sống không có gì là thiệt, chỉ cõi trần, nhà Phật cho là huyễn, là Tứ đại giả hợp, không thật.

Lưu danh truyền nghiệp: Lưu lại cho đời sau cái tiếng tăm tốt, truyền lại sự nghiệp cho con cháu.

Xả diệt thế trần: Vứt bỏ và tiêu diệt mọi thứ ham muốn vật chất nơi cõi trần. Thế là đời, trần là cõi trần.

Kiếp phù sinh: Kiếp sống như cái bọt nổi trên mặt nước, ý nói kiếp sống rất ngắn ngủi và lênh đênh vô định.

Anh phong: Phẩm cách cao quí.