142. Bất tà dâm

142. Năm 1928 (âl Mậu Thìn)

Bất tà dâm

Vì sao tội Tà Dâm là trọng tội?

Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn vàn muôn muôn sanh vật.

Những sanh vật ấy cấu kết nhau mà thành khối vật chất có tánh linh, vì vật chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật, tỷ như: rau cỏ, cây trái, lúa gạo, mọi lương vật đều cũng có chất sanh.

Nếu không có chất sanh thì thế nào tươi tắn đặng mà chứa sự sống. Như nó khô rủ thì là nó chết, mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ; còn như nhờ lửa mà nấu thì là phương pháp tẩy trược đó thôi, chớ sanh vật bị nấu chưa hề phải chết.

Các vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí, khí mới biến ra huyết. Chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn linh khí huyết là thế nào? Nó có thể huờn ra nhơn hình, mới có sanh sanh tử tử của kiếp nhơn loại.

Vì vậy, một giọt máu là một khối chơn linh. Như các con dâm quá độ thì sát mạng chơn linh ấy.

Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Ðài mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng. Phải giữ gìn Giới Cấm ấy cho lắm! Thăng.

CHÚ THÍCH:

Tà dâm: Sự quan hệ xác thịt giữa nam và nữ một cách bậy bạ, bất chánh. Bất Tà dâm là không được Tà dâm. Ðây là giới cấm thứ ba trong Ngũ Giới Cấm.

Tam Bất Tà dâm: là cấm lấy vợ chồng người, thả theo đàng điếm, xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặclấy lời gieo tình huê nguyệt (Vợ chồng không gọi là Tà dâm).

Kỳ trung: Trong ấy.

Vàn vàn: Vạn vạn, muôn muôn.

Khối vật chất có tánh linh: Con người là một khối vật chất có tánh linh. Tánh linh là cái tánh thiêng liêng do Trời ban cho mỗi người, cái tánh ấy vốn lành.

Lương vật: Vật dùng làm lương thực nuôi sống con người.

Tỳ vị: Tỳ là lá lách, Vị là bao tử.

Khí: Chất bổ dưỡng do các vật thực biến hóa ra trong bao tử và ruột non, theo máu huyết đi châu lưu nuôi sống các tế bào trong cơ thể, nên được gọi là Khí huyết.

Cái chơn linh khí huyết có thể huờn ra nhơn hình: Khí huyết biến ra Tinh, nên gọi là Tinh khí. Người ta thường nói rằng, ba giọt máu biến ra một giọt Tinh. Trong Tinh có rất nhiều sinh vật nhỏ, gọi là Tinh trùng. Tinh trùng nầy kết hợp với noãn châu của phụ nữ để tạo thành bào thai một hài nhi. Cho nên một giọt máu là một khối chơn linh.

Nghiệt Cảnh Ðài: tức là Minh Cảnh Ðài, Tòa Nghiệt Cảnh.