162. Các em phải lo cúng kiếng thường.
ID025641 - Chương : 162. Các em phải lo cúng kiếng thường. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

162. Các em phải lo cúng kiếng thường.

162. Ngày 8-5-1933 (âl 14-4-Quí Dậu)

QUANG minh chánh đại lập tâm thành,
ÂM chất khả tu, Ðạo khả minh.
BỒ liễu nhứt thân sanh biến hóa,
TÁC thành kim thể đắc trường sanh.

Chào các em.

Các em phải lo cúng kiếng thường.

1. Một là tập cho Chơn thần được gần gũi các Ðấng thiêng liêng cho đặng sáng lạn.
2. Hai là cầu khẩn với Ðức Ðại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh.
3. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên.
4. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ.

Các em nhớ à!

Còn việc phổ độ, các em chớ nên vội quá, mà cũng chẳng nên biếng nhác quá.

Các em mỗi đứa phải để lòng vào đó thì mới có cảm động đến Ðức Ðại Từ Bi và có để lòng lo thì mới thành. Dầu một việc nhỏ mọn ở thế gian nầy cũng phải vậy. Huống chi Ðại Ðạo là việc cứu vớt cả chúng sanh đương chìm đắm trong biển trầm luân kia.

Các em rán noi theo lời Thiếp thì có ngày được vinh diệu. Cái vinh hoa ấy ở thế gian chẳng hề có đặng. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Bài thi Hán văn, Ðức Quan Âm Bồ Tát khoán thủ: Quang Âm Bồ Tác, đồng âm chớ không đồng chữ, viết ra chữ Hán sau đây:

QUANG minh chánh đại lập tâm thành, 光明正大立心誠
ÂM chất khả tu, Ðạo khả minh. 陰騭可修道可明
BỒ liễu nhứt thân sanh biến hóa, 蒲柳一身生變化
TÁC thành kim thể đắc trường sanh. 作成金體得長生

GIẢI NGHĨA:

- Sự quang minh chánh đại lập được cái tâm thành thật,
- Khá tu âm chất, khá học đạo cho tỏ tường.
- Người phụ nữ nầy một thân chuyển sanh biến hóa trong nhiều kiếp,
- Tạo thành Chơn thần huyền diệu được trường sanh (tức là đắc đạo).

Kim thể: Mình vàng, là Chơn thần của Phật, ý nói Chơn thần huyền diệu của người đắc đạo.

Sáng lạn: Sáng rực, chữ Hán là Xán lạn: Rực rỡ.

Khiếu lương tri lương năng: Sự hiểu biết và sự tài giỏi vốn có của mỗi người do Trời phú cho, không cần học tập mà có, để nhận biết và làm điều tốt lành. Sách Nho có câu: "Nhân chi sở bất học nhi năng giả, kỳ lương năng giả, sở bất lự nhi tri giả, kỳ lương tri giả." Nghĩa là: Người không học mà giỏi là Lương năng; không suy nghĩ mà biết là Lương tri.

Mẫn huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý.