163. Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng.
ID025642 - Chương : 163. Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

163. Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng.

163. Hội Thánh Ngoại Giáo (Kim Biên)
Ðêm 26-5-1933 (âl 3-5-Quí Dậu), 12 giờ 35.

CHƯỞNG ÐẠO NGUYỆT TÂM ou
VICTOR HUGO

Chào chư Ðại Thiên phong, chư hiền hữu, chư hiền muội.

Phàm Pháp luật lập thành đều tùy sở dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ đại, đông tây tương thân tương ái. Bởi cớ mà Luật pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thế dùng một mặt Luật pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng. Cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ.

Vậy các Luật pháp của Chí Tôn đã đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động cho Chánh giáo của Người. Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Ðạo thành, còn nghịch thì Ðạo diệt.

Cả thảy Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền hành Hội Thánh. Thảng có một người nghịch thì làm rối loạn chơn truyền.

Kẻ nghịch cùng thế đạo thì tội trục ngoại xã hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại, còn kẻ nghịch cùng Ðạo pháp thì tội trục ngoại Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày quyền thiêng liêng diệt thác.

Chúng ta từ đây coi kẻ phạm Pháp luật như thù địch của Ðạo, dùng phương trừ khử.

Bần đạo đã thọ sắc lịnh Ngọc Hư lo chuyển pháp thì không phương tha thứ điều phạm bao giờ.

Từ đây, Hội Thánh Ngoại Giáo giữ nghiêm Pháp luật.

Bần đạo xin để lời cầu khẩn cùng Giáo Tông và Hộ Pháp cũng để lòng lo phương thế trừ hại, đừng vì bác ái từ bi vị nể. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm ou Victor Hugo: Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, hay Victor Hugo, Chưởng Ðạo Hội Thánh Ngoại Giáo. Ngài là một vị Thánh trong Tam Thánh đứng đầu Bạch Vân Ðộng, viết tiếng Pháp, công bố Bản Ðệ Tam Thiên Nhơn Hòa Ước giữa Trời và Người trong thời Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Chơn linh Ngài đầu kiếp ở nước Pháp là văn hào Victor Hugo (1802-1885).

Sở dụng: Cái công dụng quan trọng của nó.

Diệt tàn: Tiêu diệt cho mất hết.

Diệt thác: Tiêu diệt cho chết mất.

Thọ sắc lịnh Ngọc Hư: Nhận lãnh mệnh lệnh của Ngọc Hư Cung nơi cõi thiêng liêng. Ngọc Hư Cung là cơ quan cai trị toàn cả CKTG.