164. Cửu Trùng không kế an thiên hạ, phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.
ID025643 - Chương : 164. Cửu Trùng không kế an thiên hạ, phải để Hiệp Thiên đứng trị vì. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

164. Cửu Trùng không kế an thiên hạ, phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.

164. Tây Ninh (Phạm Môn),
Ngày 12-2-1934 (âl 29-12-Quí Dậu)

BÁT NƯƠNG

Mầng nhau vì thấy giúp nên nhau,
Mầng Ðạo từ đây đẹp vẻ màu.
Mầng xác Chí linh thêm mãnh lực,
Mầng thần Chơn lý đặng danh cao.
Mầng duyên nhân loại đường tu vững,
Mầng phước nguyên hồn chẳng chút hao.
Mầng Ðạo từ nay nâng thế giới,
Mầng nền Chánh giáo trở thanh cao.

Em an dạ, từ đây đã quan kiến sự kết cuộc của Chí Tôn đã định trước.

Em nhớ lại, khi Ngọc Hư định cho Hiệp Thiên Ðài cầm số mạng nhơn sanh, lập thành Chánh giáo thì Ðại Từ Phụ lại trở pháp, giao quyền ấy cho Cửu Trùng Ðài.

Cả Ngọc Hư chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều ngạc nhiên sự lạ. Ðại Từ Phụ phổ giáo rằng: Hay! Hay! Không lẽ để phận hèn, ngày sau sẽ rõ Thánh ý Người quyết liệu.

LỤC NƯƠNG Diêu Trì Cung

Em chào mấy anh. Em đương ở Ngự Quan Cung, Bát Nương đến cho hay rằng mấy anh đương ngưỡng nghĩa, nên vội vã đến hầu.

Khi mơi nầy, em đặng tin lành: Ngọc Hư lo chuyển pháp. Cả Thiên thơ hủy phá, sửa cải pháp chơn truyền.

Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vui mừng chẳng xiết. Diêu Trì Từ Mẫu đẹp dạ không cùng, nhưng vì cái mừng ấy mà làm cho Người đổ lụy, ngâm bài than nầy:

Vú mẹ chưa lìa đám trẻ con,
Ðộ sanh chưa rõ phận vuông tròn.
Quyền cao Ngự Mã là vinh bấy,
Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ còn.
Lợt điểm Thánh tâm trần tục khảo,
Vẻ tươi bợn thế nét dò đon.
Thà xưa ví bẳng nay gìn vậy,
Lòng Mẹ ngại ngùng, con hỡi con!

Nhị ca ôi! Bài thi làm cho cả Cung Diêu Trì đổ lụy. Mấy anh nên lấy nó làm phép hằng tâm, thì bước vinh diệu thiêng liêng không lạc nẻo.

Anh Qu . . . Th . . ., lịnh Quan Âm dạy anh ẩn nhẫn, đợi Người lo giúp. Thăng.

CHÚ THÍCH:

Phạm Môn: Phạm là Phật, môn là cửa. Phạm môn là Cửa Phật. Phạm môn là cơ quan Tu Chơn (không có phẩm tước Chức sắc như Cửu Trùng Đài hay Hiệp Thiên Đài) do Ðức Hộ Pháp lập ra theo Thánh ý của Ðức Chí Tôn trong bài thi:

Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.
Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

Xác Chí linh: Xác thể của Ðức Chí Tôn, chỉ các Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Cho nên các Chức sắc Cửu Trùng Đài từ phẩm Giáo Hữu đổ lên gọi là hàng Thánh Thể của Ðức Chí Tôn.

Ðức Chí Tôn mở Ðạo Cao Ðài gồm ba Ðài:

- Cửu Trùng Đài là phần xác của Ðạo,
- Hiệp Thiên Đài là phần Chơn thần của Ðạo,
- Bát Quái Đài là phần linh hồn của Ðạo.

Ðức Chí Tôn là chủ của Bát Quái Đài.

Nguyên hồn: Linh hồn của Nguyên nhân.

Quan kiến: Xem xét thấy. Quan là xem xét, kiến là thấy.

Trở pháp: Chuyển pháp trở lại. Khi trước, các Ðấng Trọn lành nơi Ngọc Hư Cung định cho Hiệp Thiên Đài lập thành Chánh giáo, cầm quyền nền Ðạo. Nhưng sau đó Ðức Chí Tôn chuyển pháp trở lại, để cho Cửu Trùng Đài đứng ra lập Ðạo và cầm quyền điều khiển nền Ðạo, cứu độ nhơn sanh.

Phổ giáo: Dạy khắp cả. Phổ ra bày ra khắp nơi.

Nhị ca: Thuở đầu tiên, lúc mới xây bàn, Thất Nương giáng bàn xướng họa thi văn với quí Ông: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang. Ông Cư xin kết nghĩa anh em với Cô. Thất Nương bằng lòng và gọi: Ông Cư là Ðại ca (anh cả), Ông Tắc là Nhị ca (anh hai) và Ông Sang là Tam ca (anh ba), còn Cô là Tứ muội (em gái thứ tư). Do đó, Cửu vị Tiên Nương Diêu Trì Cung theo Thất Nương mà gọi ba Ông như thế.

Ngưỡng nghĩa: Trông chờ với tình nghĩa tốt đẹp.

Ngọc Hư lo chuyển pháp. Cả Thiên thơ hủy phá, sửa cải chơn truyền. Trước đây, Ðức Chí Tôn đã trở pháp giao quyền cho Cửu Trùng Đài, nhưng Cửu Trùng Đài bất lực, không làm xong nhiệm vụ, nên Ngọc Hư Cung phải chuyển pháp trở lại, giao quyền cho Hiệp Thiên Đài điều đình nền Ðạo. Ðây là Ngọc Hư Cung chuẩn bị giao quyền Chưởng quản Nhị hữu hình Ðài cho Ðức Hộ Pháp, nhưng vì Ðức Quyền Giáo Tông chưa đăng Tiên nên phải chờ.

Ðến ngày 13-10-Giáp Tuất (dl 19-11-1934), Ðức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung qui Thiên, Ðức Lý Giáo Tông mới giao quyền Giáo Tông tại thế cho Ðức Hộ Pháp, để Ðức Hộ Pháp Chưởng quản Nhị hữu hình Ðài, trọn quyền điều khiển nền Ðạo cho được kết quả tốt đẹp và mau chóng.

Phần Thi Văn Dạy Ðạo có bài thi:

Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ,
Ngọc Hư định sửa mối Thiên thi.
Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.
Thành pháp dìu đời qua nẻo khổ,
Nên công giúp thế lánh cơn nguy.
Quyền hành từ đấy về tay nắm,
Phải sửa cho nên đáng thế thì.

Ngự Mã: Ngự Mã Thiên Quân, là Ðấng Hộ Giá Ðức Chí Tôn mỗi khi Ðức Chí Tôn ngự hành. Ngự Mã Thiên Quân vâng lịnh Ðức Chí Tôn giáng trần là Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Dò đon: Dò hỏi thăm chừng cho biết.

Nét dò đon: Những nét còn ngờ, chưa biết.