Ý Hướng

Ngoài những bài Thánh Ngôn và Thi Văn Dạy Đạo trong THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN do Hội Thánh ấn hành thì còn có rất nhiều bài Thánh Ngôn và Thi Văn khác của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng thiêng liêng giáng cơ dạy Đạo, chưa được tập hợp in thành sách để lưu truyền và phổ biến trong bổn Đạo.

Trong ý hướng bảo tồn và lưu truyền các lời vàng ngọc dạy bảo đạo đức của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng thiêng liêng, chúng tôi cố gắng sưu tầm, chọn lựa và sắp xếp các bài Thánh Ngôn cũng như các bài Thi Văn theo thứ tự thời gian giáng cơ, tạo thành nhiều tập sách gọi là THÁNH NGÔN SƯU TẬP (viết tắt TNST).

Chúng tôi dự kiến làm thành 4 quyển THÁNH NGÔN SƯU TẬP, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử quan trọng của Đạo Cao Đài, kể ra :

-TNST Quyển I: từ năm 1925 đến 1934:

Trong thời gian 10 năm đầu tiên, Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung cầm quyền nền Đạo về mặt hữu hình, năm 1934 (Giáp Tuất) thì Ngài qui Thiên.

- TNST Quyển II:từ năm 1935 đến 1941:

Trong thời gian 7 năm nầy, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng, cầm quyền nền Đạo. Năm 1941 (Tân Tỵ) là năm Đức Phạm Hộ Pháp bị bắt đồ lưu hải ngoại.

- TNST Quyển III :từ năm 1946 đến 1956:

Năm 1946 (Bính Tuất) là năm Đức Phạm Hộ Pháp trở về Tòa Thánh tái thủ quyền hành, và năm 1956 (Bính Thân) là năm Đức Ngài lưu vong sang Nam Vang nước Cao Miên.

- TNST Quyển IV :từ năm 1957 đến 1971:

Trong thời gian 15 năm nầy, Đức Cao Thượng Sanh về Tòa Thánh Tây Ninh cầm quyền nền Đạo, năm 1971 (Tân Hợi) là năm Đức Cao Thượng Sanh đăng Tiên.

VIỆC THỰC HIỆN TNST QUYỂN I :

Chúng tôi sưu tầm được :
- Quyển Thánh Ngôn Chép tay của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu gồm 81 trang, chép các bài Thánh Ngôn từ năm 1926 đến 1957.
- Quyển Thánh Ngôn Chép tay của Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh, gồm 921 trang, chép các bài Thánh Ngôn từ năm 1926 đến 1928.
- Quyển Thánh Ngôn Chép tay của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, gồm 2 tập cahier được 202 trang, chép các bài Thánh Ngôn từ năm 1926 đến 1930.
- Quyển Thánh giáo Pháp văn Chép tay (Messages Spirites) 1930 - 1935.
- Hai quyển Đạo Sử I và 2 (đánh máy quay ronéo) của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu.
- Một số rất nhiều bài Thánh Ngôn và Thi Văn rời, đánh máy hay chép tay.

Chúng tôi lựa chọn các bài Thánh Ngôn và Thi Văn trong các tài liệu kể trên, không trùng các bài trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, để làm thành các quyển Thánh Ngôn Sưu Tập. Chắc chắn trong giai đoạn nầy, còn nhiều bài Thánh Ngôn mà chúng tôi chưa tìm thấy được Ước mong quí Chức sắc và quí Đồng đạo còn cất giữ những bài Thánh Ngôn ấy, xin cho chúng tôi mượn photo để bổ sung vào quyển TNST. I cho đầy đủ hơn và đưa vào các quyển TNST tiếp theo. Ngoài ra, những bài Thánh Ngôn và Thi Văn trong các quyển TNST chưa hẳn là chính xác, ước mong quí Chức sắc, quí Đồng đạo nêu ra những chỗ ấy để chúng tôi sửa chữa, hầu không làm sai lạc ý nghĩa lời dạy bảo của các Đấng.

Khi hoàn thành các quyển TNST nầy, chúng tôi xin hiến dâng cho Hội Thánh toàn quyền sử dụng. Đó là tâm nguyện của chúng tôi.

Nay Kính.
Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG