1.- Thất Nương kết nghĩa với 3 ông.
ID025808 - Chương : 1.- Thất Nương kết nghĩa với 3 ông. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

1.- Thất Nương kết nghĩa với 3 ông

1. Thứ bảy, 8-8-1925 (âl 19-6-Ất Sửu).

THẤT NƯƠNG
(tá tanh Đoàn Ngọc Quế)

“Một buổi tối thứ bảy, nhằm tối thượng tuần tháng 8 năm 1925, ba ông (Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang) hiệp nhau chơi, còn ông Cao Quỳnh Diêu vì mắc việc nên vắng mặt.

Bữa ấy có Cô Đoàn Ngọc Quế giáng bàn, đàm luận một hồi, rồi ba ông xin kết anh em với Cô. Cô bằng lòng, bèn kỉnh :

- Ông Cư là Trưởng Ca,
- Ông Tắc là Nhị Ca,
- Ông Sang là Tam Ca,
- Phần Cô thì Tứ Muội.

Ba ông nghi Cô trá tên nên năn nỉ hỏi Cô cho đến cùng. Cô liệu khó giấu nên tỏ thiệt là : V.T.L. (Vương Thị Lễ).”

(Theo ĐĐTrN. 10)