5.- Đấng AĂÂ là Thượng Đế
ID025812 - Chương : 5.- Đấng AĂÂ là Thượng Đế 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

5.- Đấng AĂÂ là Thượng Đế

5. Đêm Noel, 24-12-1925 (âl 9-11-Ất Sửu).

Thất Nương giáng cơ truyền phải chỉnh đàn cho nghiêm trang hầu tiếp giá.

Nghe vậy, ba ông Cư, Tắc, Sang, nửa mừng nửa sợ, lật đật sắm hương đăng hoa trà tửu quả, chỉnh đàn có nghi tiết, rồi hai ông Tắc ngồi chấp cơ.

Cơ giáng :

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.

Đêm nay phải vui mừng vì là ngày Ta đã xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe). Ta rất vui lòng mà đặng thấy đệ tử kính mến Ta như vậy. Nhà nầy (nhà của ông) sẽ đầy ơn Ta.

Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa.

Bấy lâu Thầy vẫn tá danh AĂÂ là cốt để dìu dắt các con vào đường đạo đức, hầu chẳng bao lâu đây, các con phải ra giúp Thầy mà khai Đạo.

Các con có thấy Thầy khiêm nhượng là dường nào chưa ?

Các con nên bắt chước Thầy trong mảy mún thì mới xứng đáng là người đạo đức.

(Trích Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp, trang 14)

Ghi thêm :

Đầu tháng 12 năm 1925, Đấng AĂÂ giáng bàn phân với ba ông Cư, Tắc, Sang rằng :

-Muốn cho Ta tận tâm truyền Đạo, các vị phải gọi Ta bằng THẦY cho tiện bề đối đãi.

Ba ông vui lòng vưng chịu.

Từ đây, giữ nghĩa Thầy trò, tình giao thiệp càng thêm mật thiết.

(Trích Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp, trang 13)