6.- Đấng AĂÂ là Thầy
ID025813 - Chương : 6.- Đấng AĂÂ là Thầy 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

6.- Đấng AĂÂ là Thầy

6. Ngày 31-12-1925 (âl 16-11-Ất Sửu)

A Ă Â

Ba con thương Thầy lắm há ?

Con thấy đặng sự hạ mình của A Ă Â thế nào chưa ? Con có thấu đáo cái huyền năng của Thầy chưa ? Người quyền thế lớn nhứt như vậy có thể hạ mình bằng A Ă Â chăng ? A Ă Â là Thầy.

Thầy đến con thế ấy, con thương Thầy không ?

Cao Quỳnh Cư bạch : - Thấy nhơn sanh chưa rõ sự huyền diệu của Thầy, họ nói phạm thượng, ba con binh vực Thầy, ba con cãi vã với họ.

- Thầy biết . . . Cười . . .

Sự nhỏ nhẹ của Thất Nương đó, con bằng mảy mún gì chưa ? Học hỏi sự nhỏ nhẹ ấy.

Sự cao kỳ của Lục Nương, con có đặng mảy mún gì chưa ? Học sự cao kỳ ấy.

Sự nhân đức của Nhất Nương, con có chút đỉnh gì chưa ? Phải học nhân đức của Nhất Nương.

Tình nghĩa yêu mến của con có bằng Bát Nương không ? Phải học.

Sự kính nhượng, ba con bằng Cửu Nương chăng ? Phải học.

Phải học tình nhơn ái, trung tín, cứu giúp.

Ba con có đặng như Cửu Thiên Nương Nương chăng ? Phải học gương.

(ĐS. I. 34)