7.- Thánh Pierre và Đức Chí Tôn
ID025814 - Chương : 7.- Thánh Pierre và Đức Chí Tôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

7.- Thánh Pierre và Đức Chí Tôn

7. Ngày 1-1-1926 (âl 17-11-Ất Sửu)

Thánh PIERRE

Thiên đàng giữ cửa góc Trời tây,
Truyền Đạo cho dân biết mặt Thầy.
Cứu chuộc đã gần hai ngàn tuổi,
CAO ĐÀI phú thác dắt dìu bây.

THẦY

Con hiểu Jésus là ai chăng ?

Trước Ta đã đổ máu cho loài người vì thương yêu. Nay Ta đến cứu loài người cũng vì thương yêu.

Bây đủ thương yêu Ta dường ấy chăng ?

Ta cần bây biết ăn năn hầu cứu chữa bây.

(ĐS. I. 35)