8.- Đức Chí Tôn khởi dạy Đạo cho 3 ông.
ID025815 - Chương : 8.- Đức Chí Tôn khởi dạy Đạo cho 3 ông. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

8.- Đức Chí Tôn khởi dạy Đạo cho 3 ông.

8. Ngày 2-1-1926 (âl 18-11-Ất Sửu).

THẦY

Cư, Tắc! Hai con đừng lấy làm việc chơi nhé !

Thầy dặn hai con một điều, nhứt nhứt phải đợi lịnh Thầy, chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán nghe !

Phận sự hai con, trách nhậm hai con, Thầy đã định trước, song ngày giờ chưa đến, phải tuân lời Thầy nghe !

Từ đây, Thầy khởi sự dạy Đạo cho.

(ĐS. I. 36)