11.- Đức Chí Tôn dạy hiệp với ông Chiêu
ID025818 - Chương : 11.- Đức Chí Tôn dạy hiệp với ông Chiêu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

11.- Đức Chí Tôn dạy hiệp với ông Chiêu

11. Ngày 12-2-1926 (âl 30-12-Ất Sửu).

Hiệp với ông NGÔ VĂN CHIÊU.

Cách đây ít ngày, Thượng Đế giáng cơ dạy mấy ông : Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức phải hiệp với ông Phủ Ngô Văn Chiêu mà lo mở Đạo.

Ngài lại dạy rằng, mỗi mỗi phải do nơi ông ChiêuAnh Cả.

Lúc nầy trong Đạo kể được 13 người :

1. Ngô Văn Chiêu
2. Lê Văn Trung
3. Vương Quan Kỳ
4. Nguyễn Văn Hoài
5. Đoàn Văn Bản
6. Võ Văn Sang
7. Lê Văn Giảng
8. Lý Trọng Quí
9. Cao Quỳnh Cư
10. Phạm Công Tắc
11. Cao Hoài Sang
12. Nguyễn Trung Hậu
13. Trương Hữu Đức.

Đến đêm 30 tháng chạp năm Ất Sửu (dl 12-2-1926), Đấng Thượng Đế giáng cơ cho mỗi người một bài thi như vầy : (1)

* Bài thi cho ông Võ Văn Sang :

Tân dân hỷ kiến đắc Tân niên,
Phổ Độ Tam Kỳ bá thế hiền.
Nhứt tịnh chủ tâm chơn đạo lý,
Thăng Thiên huợt địa chỉ như Thiên.

(1): Đêm nay, hai ông Trương hữu Đức và Cao hoài Sang vắng mặt.

* Bài thi cho ông Cao Quỳnh Cư:

Sắp út thương hơn cũng thế thường,
Cái yêu cái dạy ấy là thương.
Thương không nghiêm trị là thương dối,
Dối dạ vì chưng yếu dạ thương.

Cư, trong năm mới nầy, Thầy trông mong con rõ thấu đạo đức hơn nữa. Gắng chí nghe !

* Bài thi cho ông Vương Quan Kỳ:

Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề đạo dữ tân.
Vô lao công quả tu đương tác,
Niên quá niên hề đạo tối tân.

* Bài thi cho ông Lê Văn Giảng :

Trần tục là nơi chỗ biển buồn,
Nghe nơi Đại Đạo ráng nghe luôn.
Ở trong nhà sẵn Thầy đưa khó,
Ách nạn chi chi cũng chảy luôn.

* Bài cho ông Nguyễn Trung Hậu tự Thuần Đức :

Thuần phong mỹ tục giáo nhơn sanh,
Đức hóa thường lao mạc vị danh.
Hậu thế lưu truyền gia pháp quí,
Giáo dân bất lậu tán thời manh.

* Bài thi cho ông Nguyễn Văn Hoài:

Vô vi tối hiếu đạo đương cầu,
Đệ tử tâm thành bất viễn ưu.
Thế sự vô duyên,vô thế sự,
Tiêu tư bất xuất ngoại gian đầu.

* Bài thi cho ông Phạm Công Tắc:

Ngao ngáo không phân lẽ thiệt không,
Thấy thằng áp út quá buồn lòng.
Muốn giàu Thầy hứa đem cho của,
Cái của cái công phải trả đồng.

Nghe con! Ráng học Đạo, không Thầy biểu Chiêu đánh.

* Bài thi cho ông Đoàn Văn Bản:

Thương thay trung tín một lòng thành,
Chẳng kể quan mà chẳng kể danh.
Thiệt thòi bấy phận không con nối,
Thấy rứa lòng Ta cũng chẳng đành.

* Bài thi cho ông Lý Trọng Quí:

Lỡ một buổi lướt một ngày,
Một lòng thành thật chớ đơn sai.
Lôi thôi buổi trước nhiều ân xá,
Lấp lửng đừng làm tội bữa nay.

* Bài thi cho ông Lê Văn Trung :

Đã thấy ven mây lố mặt dương.
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường.
Đạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.

TÁI CẦU :

(Nhằm 11 giờ khuya, giờ Tý, Tết Bính Dần).

ĐẤNG THƯỢNG ĐẾ dạy rằng :

“Chư đệ tử nghe : Chiêu buổi trước hứa lời truyền Đạo, cứu vớt chúng sanh, nay phải y lời mà làm chủ, dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường đạo đức đến buổi chúng nó lập thành, chẳng nên tháo trút. Phải thay mặt cho Ta mà dạy dỗ chúng nó.

Ông Chiêu hỏi: - Qua đến năm 1933 thì Đạo mới lập thành ?

- Phải.

Trung, Kỳ, Hoài, ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. Nghe và tuân theo.

Bản, Sang, Giảng, Quí, lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh. Nghe và tuân theo.

Đức tập cơ, Hậu tập cơ, sau theo mấy anh đặng độ người. Nghe và tuân theo.”

Ấy là lời Thánh giáo đầu tiên, kỷ niệm ngày KHAI ĐẠO mồng 1 giờ Tý, Tết năm Bính Dần vậy.

(Trích Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp, trang 15)