13.- Đức Chí Tôn dạy ông Đức
ID025820 - Chương : 13.- Đức Chí Tôn dạy ông Đức 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

13.- Đức Chí Tôn dạy ông Đức

13. Ngày 13-3-1926 (âl 29-1-Bính Dần)
Khai Đàn Huỳnh Văn Đáng

CAO ĐÀI

Đại hỷ chư môn đệ.

Đức! Nghe dạy :

Thiên đàng quí hóa đáng bao lăm,
Chẳng tốn bấy công, gắng chí tầm.
Đã biết vào vòng tua lấn bước,
Cái công kết quả chẳng bao lăm.

Đức! Cái công quả của con là chấp cơ truyền Đạo. Nghe Thầy dạy điều thiếu sót.

Như trước khi muốn thủ cơ thì phải lo diệt trần, là đừng để vào trí của con một ý muốn riêng chi hết.

Cầm cơ thì trí não thanh tịnh, đừng sắm sửa vào trí chi hết, vì là phần riêng của con thì Thầy lấy chi mà ứng vào đó cho đặng. Con phải giữ trí tỉnh táo, khi cơ lên thì Thầy ứng câu gì vào trí, con viết ra câu ấy. Thầy giáng tâm của con. Như trí con choán hết ý tứ Thầy thì đâu đặng linh nghiệm.

Kỳ dư như Cư, Tắc, Sang, Quí, Giảng, Thạnh, thì Thầy giáng thủ, một đôi khi cũng giáng tâm.

Phải nhớ đặng chấp cơ mới ứng nghiệm.

Nghe và tuân theo. THĂNG.

(TNCT. TTT. 142)