15.- Đức Chí Tôn dạy ông Tắc
ID025822 - Chương : 15.- Đức Chí Tôn dạy ông Tắc 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

15.- Đức Chí Tôn dạy ông Tắc

15. Sài gòn, ngày 22-4-1926 (âl 11-3-Bính Dần)
(Hộ Pháp chấp bút)

THẦY

Cười . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tắc ! Khí nộ xung lên, động lung lay Huỳnh Kim Khuyết của Thầy đa !

Con hiểu, Khổng Phu Tử xưa truyền ra Nhơn đạo khó dễ là dường nào ! Qua Tề bị Yến Anh, qua Yên bị phế, qua Triệu bị đuổi, biết bao phen bị người bắt, kẻ kia buộc, ăn vạc nằm sương, nhọc nhằn biết mấy, song chưa có một tiếng than cùng Thầy, còn con thì phiền.

Con biết Lão Tử khi truyền Đại Đạo là thế nào chăng ? Người đời ấy chê Lão điên, còn con thì giận.

Con hiểu khi Thích Ca truyền Đạo, khổ hạnh là dường nào chăng ? Còn con thì than.

Con biết Jésus de Nazareth truyền đạo Thánh ra cho các môn đệ bị tử đạo là dường nào chăng ? Còn con thì sợ nhục. Cười . . . . . . . . .

Thầy đã nói trước, Tắc, con ôi ! Nếu kẻ nào khác hơn con, dầu đứng chín phẩm Thần Tiên, Thầy cũng cho bị đọa, còn con thì Thầy quá thương.

THĂNG.

(TNR)