16.- Đức Chí Tôn phong Đầu Sư Thái Minh Tinh
ID025823 - Chương : 16.- Đức Chí Tôn phong Đầu Sư Thái Minh Tinh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

16.- Đức Chí Tôn phong Đầu Sư Thái Minh Tinh

16. Tháng 5 năm 1926 (âl tháng 4 Bính Dần).

THẦY

Các con,

Thiện Minh, con há! Mầng con.

Con ôi! Khi Thầy giáng sanh lập đạo Thánh, Thầy phải đổ máu mà rửa tội cho chúng sanh, đến đỗi phải lấy Thần làm của tế, mà cầu khẩn cho chúng sanh. Hai ngàn năm chưa qua, giọt máu Thầy đã trôi hết.

Nay con vì ma khảo, phải đổ máu mà rửa tội cho phái Thái. Chưa vì sự vinh diệu con trước mặt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, đã đặng so sánh cùng Thầy rồi. Cười . . . . . . . .

Con phải lấy hiệu Thiên ân là THÁI MINH TINH, làm Đầu Sư đạo Thiền.

Con phải trông cậy pháp luật vô biên của Thầy.

THĂNG

(TNCT. HH. 82)


Thiện Minh: Hòa Thượng Thích Thiện Minh, thế danh Nguyễn Văn Giáp (1883-1947), học trò của Hòa Thượng Như Nhãn (Thích Từ Phong).