17.- Đức Chí Tôn cho bài thi Chứng hôn
ID025824 - Chương : 17.- Đức Chí Tôn cho bài thi Chứng hôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

17.- Đức Chí Tôn cho bài thi Chứng hôn

17. Ngày 13-7-1926 (âl mùng 4-6-Bính Dần)
(Tại nhà Ông Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Định).

THẦY

Trung, bình thân.

Thơ, con với vợ con quì ngay giữa, nắm tay nhau .

Thiên ân thử nhựt tứ thành hôn,
Mãn thế bất ly thể dữ hồn.
Đạo đức nhứt tâm tu đáo cáo,
Chủ trung thị Ngã chí Thiên Tôn.

Dạy con hiểu hà.

Ngài Nguyễn Ngọc Thơ viết ra Hán văn :

(. . . . )

(TNCT. TTT. 216)