18.- Ông Chiêu bị Quỉ vương thử thách
ID025825 - Chương : 18.- Ông Chiêu bị Quỉ vương thử thách 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

18.- Ông Chiêu bị Quỉ vương thử thách

18. Ngày 3-8-1926 (Âl 25-6-Bính Dần)
(Đàn Tân Định, tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo Đạo Nam Phương

Chư môn đệ nghe dạy :

Vốn từ trước trong Thiên thơ Tam Kỳ Phổ Độ nầy, nền Chánh giáo phải có: Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên Đồ đệ, chưởng quản thâu Tam Giáo hiệp nhứt.

Chiêu, thiệt là Nhứt Phật đó.

Vậy, trước ngày định lập Thiên phong đặng tôn chức Giáo Tông cho nó thì Chúa Quỉ sai Tam thập lục Động Địa giái kêu nài với Ta rằng: Cựu phẩm nó chẳng xứng ngôi ấy và kiện rằng: Nó chẳng nhứt tâm thờ phượng Ta.

Ta có cãi lẽ, Quan Thánh Đế và Quan Âm giúp lời, Ta nhứt định phong chức Giáo Tông cho nó.

Chúa Quỉ xin lịnh Ta mà khảo nó, mà phải để cho Tam thập lục Động hành xác nó. Ta không nỡ nên cho khảo mà không cho hành xác.

Rủi thay! Đau đớn thay! Buổi khảo nó phải bị tà quái áp chế nên phải mất ngôi, song Ta cũng còn thương yêu chẳng nỡ, nhưng mà có mặt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì khó bề bào chữa đặng.

Đại lụy! Ta phải dùng quyền Chí Tôn mà tha thứ, song buộc nó phải tịnh thất.

Ta vừa muốn tha nó, lại bị Tam thập lục Động khảo nữa thì mới liệu sao ?

Ta phải giáng cơ biểu nó.

Con Thơ, con phải tuân nơi lịnh Thầy đã dạy khi Thầy giáng cơ mà thôi, còn mọi sự khác thì đừng nghe đến. Kẻ bị tù còn có thế rỗi ai chăng ?

Chư môn đệ khá nghe lịnh dạy, từ đây, ai còn phạm đến thì Thầy buộc trục xuất cho khỏi rối loạn nền Đạo của Thầy.

Thầy thăng.

(TNCT. TTT. 237)

(Bài Thánh Ngôn nầy, Đức Chí Tôn cho biết: Tại sao Ngài Ngô Văn Chiêu mất chức Giáo Tông ?

Lý do: Không phải Ngài Ngô Văn Chiêu dám cãi lịnh Đức Chí Tôn, mà vì Ngài Chiêu bị Quỉ Vương thử thách và Ngài không thắng được Quỉ Vương).