20.- Đức Chí Tôn cho ông Thơ phò cơ với Hậu
ID025827 - Chương : 20.- Đức Chí Tôn cho ông Thơ phò cơ với Hậu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

20.- Đức Chí Tôn cho ông Thơ phò cơ với Hậu

20. Ngày 6-8-1926 (âl 28-6-Bính Dần)
(Ngài Nguyễn Ngọc Thơ chấp bút)

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ
giáo đạo Nam phương

Thầy đến đây đặng cho hội hiệp xum vầy ba ngôi đoàn tụ đó, bớ mấy con! Nghĩa là : Ngọc Thanh, Thái Thanh và Thượng Thanh đã đủ mặt ngày nay rồi, thì phải lo thi hành bổn phận cho chóng.

Bởi ngày giờ đã muộn, ráng mà làm bia cho đời sau noi dấu đến bảy chục muôn năm đó con, chớ chẳng phải là cuộc nhỏ mọn đâu con, phải ráng mà đồng công cộng sự mới đặng, trong thì có Thầy giúp sức, ngoài thì ba con phụ lực mới thành công.

Ngày hôm nay là đầu giờ khai mối Đạo. Từ đây có việc chi thì ba con phải tương thương cộng sự đặng mà điều đình môn đệ của ba con. . . . . .

THĂNG.

TÁI CẦU :

Cái trách nhậm của ba con rất quan hệ trong việc Đạo, nhứt là Thơ, con đã hưởng chán mùi trần, con đã đủ biết điều hay điều dở ở đời nầy ra làm sao.

Con phải riêng nghĩ lại tiền căn mà đừng mến hồng trần, vì là chốn khổ hải đó con ôi !

Thơ, như con không chê việc phò cơ thì Thầy cho chấp cơ với Hậu những lúc có đàn tại nhà con. Còn bạn phò loan của Hậu còn lâu gặp. Thầy đã cho phép nó kiếm tập rồi.

Con khá nghe lời Thầy, việc bút cơ là việc lớn trong Đạo, nên khi nào phò cơ chấp bút, phải diệt tận phàm tâm, đừng lo lượng điều chi trong trí của con. Phải biết dùng cái chí Thánh chí Phật của con mà làm cho xứng đáng cái vai tuồng mà Thầy đã định.

Con ôi! Cái bả vinh hoa, con đã thấy tường tận rồi, nào có ra chi, chi bằng biết Đạo hết lòng độ vớt chúng sanh, trẻ thơ trông cậy nơi con nhiều đó con à! Cái công quả ấy, nếu con làm được thì con hưởng nhãn tiền, vì con làm nghĩa cho nhơn sanh thì con được toại chí, rồi cái đạo tâm của con nó nở như tòa sen. Con sẽ thấy ấn chứng nhãn tiền, chớ không phải đợi sau mới thấy đâu.

Con đã hiểu ý Thầy chưa ?

Tự ý con muốn định sao, Thầy cho vậy.

Lịch, con truyền Đạo cho Thơ rõ.

THĂNG

(TNCT. TTT. 251-253)