23.- Thiên phong Yết Ma Nhung
ID025830 - Chương : 23.- Thiên phong Yết Ma Nhung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

23.- Thiên phong Yết Ma Nhung

23. Vạn Phước Tự (Hốc Môn), 22-8-1926 (âl 15-7-B.Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ, chư chúng sanh.

Nhung, môn đệ rất yêu dấu ôi ! Nếu cả môn đệ Thầy biết kính mến Thầy như con, biết sợ luật lệ như con, chẳng kể chức phận như con, thì Đạo Thầy mới truyền bá kịp mà cứu vớt nhơn sanh.

Thầy khen con đó. Từ đây con phải lấy Thiên ân là Thái Nhung Thanh, phái Thái. Con sẽ ở trong một phái Thái rất lớn. Con phải mặc Đạo phục như Thơ, song đội mão Hiệp Chưởng Hòa Thượng, có thêu Con Mắt Thầy hai bên. Con nghe há !

, vô hầu nghe dạy :

Huỳnh lương một giấc cuộc đời in,
Có trí có mưu phải xét mình.
Phú quí lớn là giành với giựt,
Lợi danh cao bởi mượn và xin.
Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa,
Một kiếp đeo đai mối nợ tình.
Biết số, biết căn tua biết phận,
Đường xưa để bước lại Thiên đình.

đọc Thánh Ngôn, Tắc tụng Nhơn Quả.

Tái cầu. THĂNG.

(TNCT. TTT. 274)