24.- Đức Thích Ca dạy Hòa Thượng Như Nhãn
ID025831 - Chương : 24.- Đức Thích Ca dạy Hòa Thượng Như Nhãn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

24.- Đức Thích Ca dạy Hòa Thượng Như Nhãn

2. Ngày 23-8-1926 (âl 16-7-Bính Dần).

THÍCH CA MÂU NI PHẬT tá danh
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

Như Nhãn hiền đồ, nghe dạy :

Vốn từ Đạo bị bế lại thì phần nhiều hữu công tu mà thành thì ít thành, Ta rất yêu thương.

Hiền đồ có lòng giữ gìn Phật tông Chánh pháp, cái địa vị cao thượng của Ta ban cho hiền đồ từ thử là cốt để đợi cho tới ngày khởi định lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, cho hiền đồ có đủ quyền thế mà hành chánh với Ta.

Thiên cơ khó lậu, nếu tỏ tường chơn pháp của Lôi Âm Tự và Bạch Ngọc Kinh ra thì chưa ắt ngày nào Đạo đặng mở, Tam giáo qui nhứt.

Hiền đồ cũng hằng trông mong cho Đạo đặng vậy.

Hiền đồ đủ hiểu, Thánh đạo gọi Gia Tô lập đạo sau hết mà Thánh quyền cao thượng là chừng nào chưa ? mà tiếc cho Tiên đạo và Phật đạo là mối Đại Đạo đã khai từ mới tạo Thiên lập Địa.

Mỗi sự chi cũng hữu chung hữu thỉ, cái tận tất là đến cuối cùng, mà hễ cuối cùng chẳng dứt thì phải qui nguyên lại trước, nên gọi là tuần hoàn.

Ngày nay là buổi tuần hoàn Đại Đạo, Thiên Địa hoằng khai, Ta trông công hiền đồ mà lập thành cho nước Nam làm chủ nền Chơn đạo của Ta.

Nơi đây là Thánh địa, Ta lập Thánh Thất. Hiền đồ có lòng giúp Ta chăng ?

Chỉ hiệp làm một mà thôi, vì Ta đã nhứt định đến với huyền diệu đặng chuyển Phật giáo lại cho hoàn toàn. Hiền đồ đừng ái ngại.

khá đọc Thánh Ngôn cho Như Nhãn hiền đồ nghe.

Tắc tụng Nhơn Quả cho chúng sanh nghe.

Tái cầu. THĂNG.

(TNCT.TTT. 286)