26.- Cao Quỳnh Tuân
ID025833 - Chương : 26.- Cao Quỳnh Tuân 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

26.- Cao Quỳnh Tuân

26. Sài gòn, ngày 12-9-1926 (âl 6-8-Bính Dần)
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Mầng mấy con.

Mỹ Ngọc, từ đây việc nhà con an ổn, dầu điều chi, nhớ để ý rằng có Thầy bên con luôn.

Đặng một việc chi chớ vội mừng, thất một việc chi chớ vội buồn, vì sự buồn vui và sự buồn tủi thường pha lẫn mà kế cận nhau. Còn sự gì phải đến cho con, ấy là tại nó phải vậy, chớ nên cượng cầu mà nghịch Thánh ý Thầy.

Hãy dò theo đây mà day trở trong bước đường Đạo:

Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai gốc lần đường công trước gắng,
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
Dòng trần chìm nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sanh.

Thầy sẽ cho Xuất Bộ Tinh Quân đến nhập cơ. THĂNG.

(Bài 32 TNHT hợp nhứt)

Tái cầu :

CAO QUỲNH TUÂN

Mừng mấy con và mấy cháu.

Diêu! Từ đây thầy lấy làm vui mà thấy con đặng để bước vào đường Thánh đạo. Vậy hãy ráng tu hạnh hầu phục hồi cựu vị.

Thầy rất vui thấy và con đã đem tấm nhiệt thành mà cứu độ nhơn sanh khỏi dòng khổ hải. Ấy cũng là số phận rất may mắn của lịnh Ngọc Hoàng đã định cho con và Cư, Tắc, Sang.

Vậy thầy có mấy lời thiết yếu cùng con sau đây:

Cựu vị ngày xưa đã có rồi,
Đường về chớ bỏ há con ôi.
Công trình chớ nệ xây nền Đạo,
Phước mỏng đâu hay bởi tứ Trời.
Đức trước hưởng rồi tua trả đức,
Ngôi sau gìn ắt đặng an ngôi.
Từ đây son sắt vì sanh chúng,
Cảnh tịnh mai sau cũng đặng ngồi.

Thầy đã an lòng cho con và , còn Đức, An, Thân, thì có lịnh Thượng Đế định phần cho chúng nó. Lượng từ đây phải ở nơi Lôi Âm Tự chầu Phật Như Lai và nghe lịnh, chừng có lịnh Thượng Đế đòi sai trấn thì nó sẽ về cùng con đặng. Thầy kiếu mấy con.

(TNR)

(Đức: Cao Quỳnh Đức; Thân: Huệ Chương; Lượng: Cao Quỳnh Lượng. Đức, Thân, Lượng đều là con của Ngài Cao Quỳnh Diêu. An: Cao Quỳnh An, con của Ngài Cao Quỳnh Cư).