32.- Đức Chí Tôn dạy 2 Bà : Hiếu và Nhiều
ID025839 - Chương : 32.- Đức Chí Tôn dạy 2 Bà : Hiếu và Nhiều 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

32.- Đức Chí Tôn dạy 2 Bà : Hiếu và Nhiều

32. Sài gòn, ngày 30-10-1926 (âl 24-9-Bính Dần).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ, hỷ chư nhu, hỷ chư ái nữ.

Thầy biểu Hiếu vào nghe, Thầy mượn một chút. Con lên kêu Nhiều (bạn đời của Ngài Phạm Công Tắc) đến với con đặng nghe Thầy dạy việc nhà.

Hiếu, Nhiều, hai con phải sắm sửa dọn nhà về Tây Ninh. Từ đây, Cư, Tắc phải lo Đạo, các con phải đành chịu khổ cực cùng Thầy như hai đứa nó vậy mới đáng con cái Thầy. Thầy lấy làm chua xót, mà Đạo là trọng, mới biết liệu sao ?

Hiếu bạch : Thưa Thầy con vâng. (*)

- Nhiều, sao con ?

Nhiều bạch Thầy: Còn mẹ già.

- Nó đi theo với con, mặc kệ nó để đó cho Thầy, con cứ tuân mạng lịnh Thầy mà thôi. Thầy ban ơn cho con.

Hiếu, con phải chăm nom gìn giữ em con nghe.


(*) Tôi vâng sắc lịnh Thầy trên đây, tôi về chùa Từ Lâm Tự, Gò Kén Tây Ninh nhằm ngày Khai Đạo, quí anh lớn về, tôi đi chung một đoàn xe, về tới chùa đúng 5 giờ chiều ngày 14-10-Bính Dần (dl 18-11-1926) [Lời ghi chú của Bà Hiếu]

(ĐS. I. 103)