35.- Đức Chí Tôn dạy lập Tân Luật
ID025842 - Chương : 35.- Đức Chí Tôn dạy lập Tân Luật 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

35.- Đức Chí Tôn dạy lập Tân Luật

35. Thứ hai, 6-12-1926 (âl 2-11-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu, chư tín nữ.

Trung: - Bạch Thầy xin cho đình lại, qua ngày thứ bảy tới sẽ nạp Luật cho Thầy phê chuẩn.

- Phải ở luôn luôn nơi Thánh Thất đặng lập Luật sẵn.

Nghe Thầy dạy :

* Khởi đầu lập Luật tu gọi là Tịnh Thất Luật,

* kế nữa là lập Luật trị, gọi là Đạo Pháp Luật,

* ba là lập Luật đời gọi là Thế Luật.

Các con hiểu à ! . . . . . . .

(ĐS. II. 71)