36.- Đức Chí Tôn dạy ông Thơ lo lập Tân Luật
ID025843 - Chương : 36.- Đức Chí Tôn dạy ông Thơ lo lập Tân Luật 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

36.- Đức Chí Tôn dạy ông Thơ lo lập Tân Luật

36. Tân định, ngày 9-12-1926 (âl 5-11-Bính Dần).

THẦY

Con Thơ,

Con hỏi việc chỉnh luật, vậy phải à con.

Còn mai nầy, các Đạo hữu của con chờ con về, mà không sao, cứ đại tịnh lo làm Luật cho xong rồi sẽ về, đó con. Phải chờ chỉnh đốn Điều luật cho oai nghi đặng vạn quốc hưởng nhờ bảy chục muôn năm đó con. Ráng làm cho hoàn tất, rồi cầu Thầy sửa cho.

Phải mời Trần Lương Phu nhân chỉ biểu, và Hương Thanh phụ bút.

Kinh luật Tam giáo là cả thể lắm con. Việc quan hệ trong thế giới, chẳng phải tầm thường đâu. Còn như chuẩn Luật rồi, thiên hạ chúng sanh hưởng nhờ vô lượng công đức đó con.

Anh Trung và các Đạo hữu nhắc con hoài.

Thôi Thầy thăng.

(TNCT. TTT. 464)