37.- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Quốc Đạo
ID025844 - Chương : 37.- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Quốc Đạo 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

37.- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Quốc Đạo

37. Ngày 9-12-1926 (âl 5-11-Bính Dần).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ, chư nhu, chư tín nữ.

Các con nghe, chư nhu nghe.

Thầy vì Tam Kỳ Phổ Độ, tùng nhơn nguyện, cho nên muốn khuấy rối bao nhiêu, Đạo lại càng phát mau bấy nhiêu. Trước Thiên ý chẳng đồng nhơn trí nên không thế nào chuyển đặng, Đạo cao nay nhơn tâm đồng hiệp, cảm thấu Thiên đình.

Thiên tùng nhơn nguyện cũng như đồng thinh vậy, nên Đạo mới dễ chuyển hơn. Các con hiểu à !

Ấy vậy, hễ biết đến nguồn Đạo thì phải nhứt tâm đợi ngày thành tựu thì các con sẽ thấy sự tối cao tối trọng của nền Chánh giáo của Thầy đem ban cho các con mà lập thành Quốc Đạo.

Thầy cho thượng sớ cầu Đạo.

Trong môn đệ, chi chi đã có Thầy định đoạt rồi.

(TNCT. TTT. 533)