38.- Chưởng Pháp Tương đăng Tiên
ID025845 - Chương : 38.- Chưởng Pháp Tương đăng Tiên 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

38.- Chưởng Pháp Tương đăng Tiên

38. Thứ bảy, 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần).

THẦY

Các con,

Diêu đợi nghe.

Trung, Lịch! Hai con phải dụng đại lễ mà an táng Tương nghe.

Thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem Tương vào Tam thập lục Thiên, phải để nó nơi Đông Đại Bộ Châu mà chờ Tòa Tam Giáo phát đạt.

Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu rỗi, nhưng Người giận Tương không công quả, dâng Bộ Công Thiên thơ ra trống trải lắm, tại nơi Tòa mới cãi chối nỗi gì. Người nhứt định không dự đến.

Các con nghe à !

Vậy trong hịch văn sớ tấu, các con phải thượng nơi Tòa Tam Giáo mà cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi cho nó. Các con hiểu.

Lịch bạch Thầy về sự đại lễ . . .

Không con . . . Đại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc Thái Lão nghe. Trung, Lịch đứng tên.

Diêu! Con chưa đặng định thần khi Thầy giáng há ? Những lời Thầy dạy con, phải sắp đặt phần nhơn đạo, rồi lấy hồn xác con mà dùng về việc Đạo, nghĩa là con phải cho xong phận sự làm người rồi lo hành Đạo mà thôi, con à !

Thầy còn dạy con nhiều nữa, Diêu !

Trung, Lịch! Lễ ấy phải khởi đầu giờ Tý nghe.

Thầy ban ơn cho các con. THĂNG.

(ĐS. II. 85)


Tương: Ngài Nguyễn Văn Tương, tu theo đạo Minh Sư đến bực Thái Lão Sư, sau nhập qua Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được Đức Chí Tôn phong Thượng Chưởng Pháp. Ngài đăng Tiên tại làng Hữu Đạo, Mỹ Tho, ngày 5-11-Bính Dần (dl 9-12-1926) hưởng 48 tuổi.

Lưu ý: Còn một Chức sắc Đại Thiên phong có tên là TƯƠNG (Nguyễn Ngọc Tương) làm Đốc phủ, Chủ quận Cần Giuộc, nhập môn vào Đạo Cao Đài, được Đức Chí Tôn phong là Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh. Sau nầy, Ngài tách ra lập Chi phái Bến Tre.

Diêu: Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.

Trung: Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (Lê văn Trung)

Lịch: Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch).