39.- Lý Thái Bạch vẽ bùa chữ KHÍ. Sự hữu ích của Cúng Tứ Thời
ID025846 - Chương : 39.- Lý Thái Bạch vẽ bùa chữ KHÍ. Sự hữu ích của Cúng Tứ Thời 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

39.- Lý Thái Bạch vẽ bùa chữ KHÍ. Sự hữu ích của Cúng Tứ Thời

39. Thứ hai, 14-12-1926 (âl 10-11-Bính Dần)

LÝ THÁI BẠCH

Đại hỷ.

Thánh Thất đã an, chư hiền hữu lo chỉnh nghi cho tinh tấn.

Thầy dạy Thượng Trung Nhựt hiền hữu lo sắp đặt thế nào cho ra nghi tiết thì sắp đặt.

Sau lưng bàn thờ Hộ Pháp, phải để một miếng nỉ dài, ngang một thước rưỡi, cao ba thước, thêu chữ bùa Lão vẽ đây. (Bùa chữ KHÍ)

Như có thế làm một cái bàn thờ ba nấc, giữa cao, hai bên bằng, cho Thượng Phẩm, Thượng Sanh đứng.

Chư Đạo hữu chỉnh đàn cho Thầy ngự. Ai chẳng y quan tử tế xuất ngoại.

Nghe và tuân mạng.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Thầy dặn con Trung,

Lý Bạch phiền Tương vì trong Sổ không nhiều công quả, Người mới để cho nó chết. Con dặn cả môn đệ coi gương Tương mà giữ mình.

Ráng phấn chí lập thành Chánh giáo, chẳng bao lâu đây, Thầy sẽ cho một phương pháp rất trọng để cho các con cứu độ nhơn sanh.

(TNCT. TTT. 553)

Trung,

Con biểu Mắt phải chịu khó cúng Tứ thời và nhìn Thiên Nhãn cho thường. Mỗi lần cúng cho được lâu, lâu đặng cảm lòng giáng hỏa thì hết đau mắt.

Luôn dịp, Thầy nói cho các con biết :

Cúng Tứ thời có ích cho các con lắm, chớ không phải ích chi cho Thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang, tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bịnh tiêu diệt.

Các con nên biết việc cúng Tứ thời nghe.

Thầy ban ơn cho các con.

THĂNG

(TNCT. TTT. 567)