41.- Lý Thái Bạch giao 3 Bộ luật trở lại cho 3 Chánh Phối Sư hiệp nhứt thành Tân Luật.
ID025848 - Chương : 41.- Lý Thái Bạch giao 3 Bộ luật trở lại cho 3 Chánh Phối Sư hiệp nhứt thành Tân Luật. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

41.- Lý Thái Bạch giao 3 Bộ luật trở lại cho 3 Chánh Phối Sư hiệp nhứt thành Tân Luật.

41. Thứ bảy, 25-12-1926 (âl 21-11-Bính Dần)

THÁI BẠCH

Frère Latapie,

Je vous nomme Evêque d’équipe Française, c’est au rang des Giáo Sư que vous êtes placé.

Vous direz aux Français que le MAIÂTRE ne vient pas aujourd’hui. J’ai à régler quelques organisations intérieures du Sacerdoce. J’aurais duâ recourir à vos aides, si votre équipe était formée.

Thượng Trung Nhựt! Hiền hữu khai hội trọn ngày chẳng có chi là hữu ích hết. Việc tán thành Tân Luật, nếu Thầy để cho Lão, nội trong 2 giờ thì hoàn thành tất cả, ngặt một điều là nếu Lão lập Luật, chẳng một ai trong hàng Đạo hữu hành đạo đặng.

Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho chư Đạo hữu lập thành là chủ ý để phần nhơn lực vào đó chút ít, rồi lấy huyền diệu làm ra Thiên lực, ấy là một hạnh công bình đó.

Vậy Lão giao ba Bộ Luật hiệp một cho Thái Thơ Thanh trước, nội trong một tuần lễ, phải hiệp thế nào cho ba Bộ ba phái chung vô làm một, qua tuần nữa tới Thượng Tương Thanh, kế một tuần nữa tới Ngọc Trang Thanh, nghĩa là trong ba tuần nữa phải lập thế nào cho rồi Luật lệ, đem về Thánh Thất đặng cãi lại nữa.

(ĐS. II. 120)