42.- Thầy đến độ kẻ vô đạo
ID025849 - Chương : 42.- Thầy đến độ kẻ vô đạo 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

42.- Thầy đến độ kẻ vô đạo

42. Thứ hai, 27-12-1926 (âl 23-11-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Thượng Trung Nhựt, Đạo hữu khá khuyên những kẻ đến đây chẳng lòng thật tình kỉnh lạy Chí Tôn, nên xuất ngoại nghe.

Chỉnh đàn cho Thầy ngự.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Trung ! Con nên cho kẻ môn đệ yêu dấu của Thầy hầu nội hết.

Không cần nói chúng nó cũng hiểu, Thầy rất vui mừng. Vậy Thầy dặn con, mỗi khi chúng nó đến, phải tiếp rước trọng hậu, nghe à !

Chư nhu thượng sớ.

Bốn Ông Lục và chín người đàn thổ, thâu hết.

Kỳ : - Xin đi cúng nơi các nhà đặng khai đàn cho chư Đạo hữu trong các làng hạt Tây Ninh.

- Ấy là phận sự của nó.

Trung : - Xin về việc Chánh phủ . . .

- Phải.

Lịch : Xin cúng cơm cho ông lão.

- Đặng. Cười . . . Nếu Thầy định thì Thầy sẽ dạy con đừng cúng kiếng chi hết, vì Chơn Nhơn chẳng còn hưởng của phàm bao giờ. Con làm tiệc đãi, chớ chẳng nên gọi cúng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thầy dặn rằng : Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới, mà đến đặng nhắc các con rằng: Ngày Tận tuyệt đã hầu gần, Quỉ vương sắp đến.

Thánh ngôn các Đạo đã khai từ thuở tạo Thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Đời càng ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn cầu giặc giã, bịnh chướng biến sanh, Thiên tai rấp đến.

Ấy là các điều Thầy đã nói tiên tri rằng : Ngày Tận Thế đã đến.

Thầy đã tạo Thánh giáo trọn đủ Pháp luật.

Thầy đến chỉ độ kẻ vô đạo chớ không phải sửa đạo. Con hiểu à !

(ĐS. II. 123 -125)