44.- Đức Chí Tôn dạy : gắng công độ phái Thái
ID025851 - Chương : 44.- Đức Chí Tôn dạy : gắng công độ phái Thái 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

44.- Đức Chí Tôn dạy : gắng công độ phái Thái

44. Chùa Phước Hội, năm 1926 (Bính Dần).

THẦY

Chư môn đệ nghe dạy :

Phần nhiều trong các con lấy làm bất bình vì Thầy sai các con đến tại chùa Phước Hội nầy mà phải bị người bạc đãi.

Không, các con ôi ! Vì còn xác phàm nơi các con, nên các con mới để lòng phiền phức dường ấy.

Chẳng lẽ trong một buổi mà Thầy lại nắm viết bôi xóa một sự đã tiền định trên mười ngàn năm bao giờ. Dầu tội kia đã đáng dường ấy, lòng Thầy vốn cũng chẳng đành. Có khó mới có công, các con đừng thối chí. Chi chi cũng có Thầy.

Các con gắng công độ phái Thái, thì công đức ấy chẳng phải nhỏ.

Con Tắc, phải giữ mình, vì trong lòng con không muốn tới đây nữa. Thầy hỏi các con, đứa nào không lỗi với Thầy, nói thử ?

Phải con Trung, song con và Lịch quên xuống đây thường mới ra lẽ ấy.

Thầy khuyên kẻ cầu Đạo hầu đàn ngày mai. Bữa nay, Thầy phạt chẳng cho ai xin chi hết đặng cho biết lễ phép chút đỉnh. THĂNG.

(TNCT. HH. 39)