45.- Đức Chí Tôn
ID025852 - Chương : 45.- Đức Chí Tôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

45.- Đức Chí Tôn

45. Năm 1926 (Bính Dần).

THẦY

Chư môn đệ nghe :

Kể từ thuở Ta khai Đại Đạo,
Chẳng một ai nào mạo danh Ta.
Những bấy lâu hội hiệp một nhà,
Nền Đạo hạnh, các con tua khá giữ.
Đừng có lòng mà lo tư lự,
Bảo đến tên, chừ bự chẳng muốn đi.
Khuyên các con biết Đạo là gì,
Phải khó nhọc mới tri là đạo đức.
Việc chi chi tại nơi Thánh vức,
Chớ tưởng lầm tổn đức bình sanh.
Công lao khổ nhờ có mấy anh,
Sao chẳng hiểu lại tranh giành lớn nhỏ.
Nguồn Đạo thể như là cây cỏ,
Hễ gặp sương phới phở đâm chồi,
Đạo vì nơi đó các con ôi !
Chớ tưởng vậy thôi rồi bỏ Đạo.
Trên có Thầy chỉ bảo hằng ngày,
Sao lại sợ đưa chơn bước trái.
Các con làm chúng sanh ái ngại,
Bởi các con còn dại còn khờ,
Thầy mới đến nhắc nhơ nhiêu đó.
Gắng một lòng thì rõ việc ngày sau.

Chư môn đệ khá tuân theo, nghe à !

(TNCT. HH. 44)