48.- Lý Thái Bạch cấm uống rượu
ID025855 - Chương : 48.- Lý Thái Bạch cấm uống rượu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

48.- Lý Thái Bạch cấm uống rượu

48. Chúa nhựt, 2-1-1927 (âl 29-11-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, Đạo muội, chư chúng sanh.

Nho Chưởng Pháp bình thân.

Thượng Trung Nhựt hành lễ. Bình thân.

Sơn, Trung! Nhị vị Giáo Hữu chẳng phải quì không đó thôi, đứng gần Thiên cơ, đọc chữ cho Sĩ Tải viết, nghe à !

Trì! Nghe dạy :

Sơn! Phải lấy một ly rượu nhỏ, một ly rượu lớn, rót ly nhỏ vào ly lớn, đem lại đây. . . . . . .

Đưa cho nó cầm, đội ngay trán, thề rằng: “ Tôi tên là Lê Châu Trì, thề uống Tiên tửu một phen nầy với Lý Đại Tiên, từ đây không uống nữa, như ngày sau phạm giái, Ngũ Lôi đả tử.”

Như quỉ giục thì Hiền hữu niệm câu nầy :

“Tửu nhập tâm di, hại tổn bình sanh chi đức, tánh thiên, Đạo diệt, dục tranh thế sự chi oan.”

Giải nghĩa:

Rượu vào lòng đổi, hại hao đức bình sanh, tánh dời, Đạo hủy, dục tranh oan nghiệt thế tình.

Trì! Nhớ nghe.

(ĐS. II. 134)