49.- Hòa Thượng Như Nhãn đòi chùa Từ Lâm
ID025856 - Chương : 49.- Hòa Thượng Như Nhãn đòi chùa Từ Lâm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

49.- Hòa Thượng Như Nhãn đòi chùa Từ Lâm

49. Thứ ba, 4-1-1927 (âl 1-12-Bính Dần).

THẦY

Các con, Trung! Hỏi chi con ?

Trung bạch về sự cơ bút ở Trà Vinh.

Thầy hiểu. Tín không tội lỗi chi, duy tại lũ cầm cơ không huyền diệu, dám cả gan học chước muốn làm Tả đạo Bàng môn.

Thầy đương coi quỉ mị dối danh làm cho chúng nó phải điên cuồng, con phải nói cho Tín nó hiểu.

Chi nữa ?

Trung bạch về sự Giác Hải và Thánh Thất.

Thầy chẳng qua yêu mến đạo Thiền, quyết gom tóm các con lại làm một nên giữ Thánh Thất đến ngày nay, đặng qui tụ các em con đến cho đủ mặt.

Như Thiên Cơ phải y như lời xin của Phổ Hiền Bồ Tát thì chẳng ép lòng bỏ chết phái ấy.

Thầy sẽ coi ngày Như Nhãn đòi Thánh Thất lại thế nào, rồi mới trả.

Phần nhiều trong các con chẳng vừa lòng Thánh Thất, nguyện xin trả. Thầy sẽ dạy Thơ.

Thái Bạch sẽ lập Thánh Thất theo kiểu vở Thiên đình. Thầy ban ơn cho các con.

THĂNG. (ĐS. II. 137)