50.- Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ
ID025857 - Chương : 50.- Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

50.- Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ

50. Thứ năm, 6-1-1927 (âl 3-12-Bính Dần)
Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ.

Lịch, Ngã nhậm ngôn.

Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn nhập cơ.

LÊ VĂN TIỂNG
NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN
giáng cơ

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Chúng đẳng thính Ngã.

Đạo bất vi tế hưởng, vi hiếu dã. Ngã thị nhứt sinh bất tri Thiên ý, hành đạo vô công. Nhi Ngọc Đế ái chư quần sanh như phụ ái tử. Ngã vấn hà tất dĩ vi công quả hồ ?

Nhứt nhơn biến nhị, nhị biến thập, thập biến bách, bách biến vạn, vạn biến hằng hà sa số nhơn sanh. Nhơn sanh nhứt nhứt hữu Chơn thần, Chơn thần thị Thiên, Thiên giả hà tại ? Thiên giả tại tâm. Đắc nhơn tâm tất đắc Thiên ý. Tri hề.Đạo dĩ khai, thời kỳ bế môn tụng niệm dĩ vãng.

Cửu thập nhị nguyên nhân kim triêu đọa lạc tại thế, bất thoát mê đồ, bất tri Chơn đạo, đẳng chúng bất độ, hà thành Đạo hồ ?

Vật dĩ cựu luật vi căn bổn, hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ, nhứt thiết chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đắc kỳ qui vị.

Vật dĩ trí tri, văn chương, bác ái, ngộ kiếp đắc qui Phật vị.

Ngã vấn, cổ ngữ hữu ngôn : Thiên tâm vô ngữ, luật tại trị thế, nhơn nhơn bất tu, bất thành Đạo. Tu hà vi ?

Tu giả độ nhơn, độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ, thị chi hiếu dã.

Ngã thường giáng cơ tại thử, khả tái cầu giáo đạo.

(ĐS. II. 143)


DỊCH NGHĨA :

LÊ VĂN TIỂNG
NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN
giáng cơ

Mừng các Đạo hữu, các Đạo muội.

Các vị nghe Ta.

Đạo không phải để hưởng cúng tế, là hiếu vậy. Ta một đời không biết Thiên ý, hành đạo không công. Mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thương yêu chúng sanh như cha thương con. Ta hỏi vì sao phải làm công quả ?

Một người biến ra hai, hai biến ra mười, mười biến ra trăm, trăm biến ra vạn, vạn biến ra vô số nhơn sanh. Nhơn sanh, mỗi người đều có Chơn thần, Chơn thần là Trời, Trời ở đâu ? Trời ở tại tâm. Được lòng người ắt được ý Trời. Biết há.

Đạo đã khai, thời kỳ đóng cửa tụng niệm đã qua rồi. Chín mươi hai ức nguyên nhân ngày nay bị đọa lạc tại thế gian, không thoát khỏi đường mê, không biết Chơn đạo, không độ những người đó, làm sao thành Đạo tại thế ?

Chớ lấy Cựu luật làm căn bổn. Được gặp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tất cả chúng sanh hữu căn hữu kiếp đều được trở về ngôi vị cũ.

Chớ lấy trí tri (cách vật trí tri), văn chương, bác ái, ngộ Đạo trong một kiếp tu thì được trở về ngôi vị Phật.

Ta hỏi: Lời xưa có nói: Lòng Trời không nói, luật pháp tại nơi trị đời, người người không tu thì không thành Đạo. Tu để làm gì ?

Tu để độ người, độ người tức là độ ta, độ ta tức độ Cửu Huyền Thất Tổ, đó chính là hiếu vậy.

Ta thường giáng cơ tại đây, khá tái cầu để ta dạy Đạo.


Ngài Lê Văn Tiểng (1843-1913) lập ra Vĩnh Nguyên Tự làm nơi tu hành, Ngài tu theo đạo Minh Sư đến bực Thái Lão Sư, đạo hiệu là Lê Đạo Long, khi Ngài qui Tiên, Đức Chí Tôn cho biết Ngài đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Ngài giáng cơ dạy các môn đệ của Ngài chuyển nhập qua Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Con ruột của Ngài là ông Lê Văn Lịch, được Đức Chí Tôn phong là Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.

Học trò của Ngài là ông Trần Văn Thụ, đạo hiệu Trần Đạo Minh, được Đức Chí Tôn phong là Ngọc Chưởng Pháp.